Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla... - Dz.U.2004.214.2173 - OpenLEX

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2173

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 22 września 2004 r.
w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.3)
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1695.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 17, poz. 202), które zostało zachowane w mocy do dnia 30 września 2004 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1695).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI OBROTU TOWARAMI, TECHNOLOGIAMI I USŁUGAMI O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, A TAKŻE DLA UTRZYMANIA MIĘDZYNARODOWEGO POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA