Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej

Na podstawie art. 108 ust. 14 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Lista lekarzy orzeczników medycyny lotniczej, o której mowa w art. 108 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, jest prowadzona w postaci księgi rejestrowej, składającej się z kart ewidencyjnych zawierających wykazy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej posiadających:
1) ważny certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub ważne upoważnienie do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich;
2) ograniczony certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub ograniczone upoważnienie do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich;
3) zawieszony certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub zawieszone upoważnienie do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich;
4) cofnięty certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub cofnięte upoważnienie do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich.
2.  Karta ewidencyjna zawiera dane, o których mowa w art. 108 ust. 13 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  3.  Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki we wpisach poprawia się w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego tekstu.
§  4.  Wpis na listę lekarzy orzeczników dokonany na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuje ważność do czasu upływu terminu określonego w tym wpisie.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LOTNICZO-LEKARSKICH

NR PL - AME/.../20..

wzór

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej (Dz. U. poz. 1331), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.