Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.127.1065

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie wniosków o dofinansowanie realizacji tych projektów, złożonych w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, zawierające zobowiązania stron wymienione we wzorze umowy określonym w rozporządzeniu, uznaje się za umowy zawarte zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UMOWA Nr ....
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
zawarta w dniu .......... 200...... r. w ..................

między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą

w Warszawie,

Al. Jana Pawła II nr 70, zwaną dalej "Agencją",

reprezentowaną przez:

...........................................................,

działającego(-ą) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji

nr .......... z dnia ............

a

............................................................

............................................................

zamieszkałym(-ą)/z siedzibą1) w ............................

NIP ........................................................

PESEL2) ....................................................

legitymującym(-ą) się: .....................................

(seria i numer dokumentu tożsamości)

REGON1) ...................................................,

zwanym(-ą) dalej "Beneficjentem",

reprezentowanym(-ą) przez:1)

............................................................

............................................................

§ 1

Użyte w umowie określenia oznaczają:

1) Program - Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 197, poz. 2032);

2) Uzupełnienie Programu - Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 207, poz. 2117);

3) projekt - przedsięwzięcie realizowane przez Beneficjenta w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem";

4) pomoc - dofinansowanie projektu z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegające na zwrocie określonej w umowie części kosztów kwalifikowalnych projektu poniesionych przez Beneficjenta;

5) koszty kwalifikowalne projektu - koszty związane z realizacją projektu, które mogą zostać objęte pomocą w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem";

6) oddział regionalny - oddział regionalny Agencji właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu.

§ 2

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu w ramach Programu i Uzupełnienia Programu w zakresie:

1) priorytetu: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich";

2) działania: "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem".

§ 3

1. Agencja udzieli Beneficjentowi, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu o znaku: ........ i na warunkach określonych w umowie, pomocy w wysokości ........ zł (słownie złotych ........), jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.

2. Pomoc będzie przekazana jednorazowo, w wysokości określonej w ust. 1/w dwóch transzach:1)

1) pierwsza transza - w wysokości ....... zł (słownie złotych: ........), jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu dla danego etapu;

2) druga transza - w wysokości ....... zł (słownie złotych: .......), jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu dla danego etapu.

§ 4

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu: ..

...........................................................,

którego celem jest: ........................................

.......................................................... .

2. Projekt zostanie zrealizowany w ......................

.......................................................... .

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość,

ulica, nr domu/nr lokalu/nr działki)

3. Beneficjent może rozpocząć realizację projektu z dniem

podpisania umowy.

4. Beneficjent zrealizuje projekt w jednym etapie/dwóch

etapach1).

5. Realizacja projektu lub jego etapu obejmuje:

1) wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem

rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1

do umowy;

2) udokumentowanie wykonania robót, dostaw i usług oraz

uzyskanie wymaganych przepisami oraz postanowieniami

umowy:

zaświadczeń, opinii, pozwoleń lub innych decyzji;

3) poniesienie kosztów kwalifikowalnych projektu;

4) zamontowanie i uruchomienie maszyn i urządzeń.

§ 5

1. Beneficjent zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązań określonych w Programie i Uzupełnieniu Programu, w szczególności do:

1) nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli w ramach środków z pomocy przyznanej na podstawie umowy oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej3);

2) prowadzenia działalności, której służyła realizacja projektu lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy, bez zmiany miejsca wykonywania tej działalności przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej3);

3) umożliwienia dokonania kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu lub kontroli w miejscu realizacji projektu (wizytacji terenowej) przez upoważnionych przedstawicieli Agencji, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Finansów, Komisji Europejskiej, urzędów kontroli skarbowej oraz innych organów kontroli krajowej i Unii Europejskiej - w trakcie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej3);

4) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej3);

5) złożenia w oddziale regionalnym, wraz z wnioskiem o płatność końcową, sprawozdania z realizacji projektu.

2. Na warunkach określonych w Uzupełnieniu Programu, Agencja może udzielić zgody na odstąpienie od spełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na pisemny wniosek Beneficjenta.

§ 6

1. Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście wniosek o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, w oddziale regionalnym - po zakończeniu realizacji całości projektu w terminie od dnia 15 do dnia 25 ...... 200... r., na formularzu, którego wzór jest określony w przepisach w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń/wnioski o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, na formularzach, których wzory są określone w przepisach w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń, w następujących terminach:1)

1) po zakończeniu realizacji pierwszego etapu projektu - w terminie od dnia 15 do dnia 25 ........ 200... r.;

2) po zakończeniu realizacji całości projektu - w terminie od dnia 15 do dnia 25 ........ 200... r.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku składania wniosku o płatność przez osoby reprezentujące Beneficjenta będącego osobą prawną lub przez jego pełnomocnika.

3. Oryginały faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oraz oznaczone datą wyciągi bankowe lub przelewy bankowe dokumentujące operacje na rachunku, z którego dokonano płatności, lub inne dowody zapłaty składane wraz z wnioskiem o płatność oznacza się adnotacją "Przedstawiono do refundacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"" i po wykonaniu ich kopii zwraca Beneficjentowi.

§ 7

1. W przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, Agencja wezwie Beneficjenta do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, jednocześnie informując o tym Beneficjenta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy rozpatrywaniu wniosku o płatność Agencja uwzględni uzupełnienia i poprawki dokonane po wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania przez Beneficjenta wezwania, pod warunkiem poinformowania oddziału regionalnego, w terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o konieczności przedłużenia terminu na dokonanie uzupełnień lub poprawek z przyczyn niezależnych od Beneficjenta.

2. W celu potwierdzenia lub uzupełnienia informacji mających istotny wpływ na ocenę wniosku o płatność, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja może zwrócić się do Beneficjenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Agencja dokonuje płatności w terminie 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez Beneficjenta poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi realizację projektu, lub niezwłocznie po otrzymaniu przez Agencję środków finansowych na jej wypłacenie.

4. W przypadku złożenia wniosku o płatność w terminie wcześniejszym niż określony w § 6 ust. 1, Agencja dokona płatności na rzecz Beneficjenta nie później, niż gdyby wniosek został złożony w pierwszym dniu terminu określonego w § 6 ust. 1.

5. Agencja może uwzględnić wniosek o płatność złożony po terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, jednak wówczas Agencja nie jest zobowiązana do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3.

6. Agencja przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w zaświadczeniu wydanym przez bank, stanowiącym załącznik do wniosku o płatność/pierwszego wniosku o płatność1). W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć w oddziale regionalnym nowe zaświadczenie.

§ 8

1. Beneficjent oświadcza, że:

1) nie podlega wykluczeniu od otrzymania pomocy w ramach umowy stosownie do art. 30d ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

2) nie korzysta i nie będzie korzystał z innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją projektu określonego w umowie.

2. Beneficjent dołącza do umowy oświadczenie:

1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy/Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej rozdzielności majątkowej1);

2) współposiadacza(-czy) o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy oraz małżonka(-ów) współposiadacza(-czy) o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy/współposiadacza(-czy) o niepozostawaniu w związku małżeńskim/współposiadacza(-czy) o ustanowionej rozdzielności majątkowej.1), 4)

§ 9

1. Przy obliczaniu kwoty pomocy, poszczególne koszty kwalifikowalne projektu będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie wyższej niż wykazana w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy poniesione koszty kwalifikowalne projektu w ramach danego etapu, wykazane dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji projektu, o którym mowa w załączniku nr 2 do umowy w pkt 4, będą wyższe o nie więcej niż 10 % w stosunku do wykazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej.

3. W przypadku gdy poniesione koszty kwalifikowalne projektu w ramach danego etapu, wykazane dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji projektu, o którym mowa w załączniku nr 2 do umowy w pkt 4, będą wyższe o więcej niż 10 % w stosunku do wykazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przy obliczaniu kwoty pomocy uwzględniane będą koszty w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli Agencja na podstawie pisemnego uzasadnienia Beneficjenta uzna przyczyny tych zmian.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, kwota pomocy nie może być jednak wyższa niż określona w § 3 ust. 1.

5. Warunki, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczą kosztów ogólnych.

§ 10

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nierozpoczęcia realizacji projektu do końca terminu do złożenia wniosku o płatność/pierwszego wniosku o płatność1), o którym mowa w § 6 ust. 1, lub odstąpienia od realizacji projektu.

2. Agencja odmawia wypłaty całości albo części pomocy w przypadku stwierdzenia, na etapie rozpatrywania wniosku o płatność, niezgodności realizacji projektu z Programem lub Uzupełnieniem Programu, lub umową, a w szczególności stwierdzenia wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) rozpoczęcia realizacji projektu przed zawarciem umowy;

2) dokonania zmian co do zakresu zadań zrealizowanych w ramach projektu lub jego etapu, określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem § 12;

3) niewłaściwego lub niepełnego udokumentowania poniesionych wydatków na realizację projektu lub jego etapu;

4) niewłaściwego lub niepełnego udokumentowania zakresu lub prawidłowości wykonania zrealizowanych zadań;

5) wykorzystania środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych:

a) niezgodnie z przeznaczeniem,

b) bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt 2 tej ustawy,

c) pobrania ich w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości;

6) zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych lub zobowiązań z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

7) złożenia podrobionych, przerobionych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych dokumentów mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy;

8) niespełnienia co najmniej jednego z zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1;

9) niezgodności ze stanem faktycznym co najmniej jednego z oświadczeń, o których mowa w § 8;

10) nieosiągnięcia celu realizacji projektu.

3. Agencja informuje niezwłocznie Beneficjenta, w formie pisemnej, o odmowie wypłaty całości albo części pomocy.

§ 11

1. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu wypłaconej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłacenia przez Agencję pomocy na rzecz Beneficjenta, w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 1, 5 i 7-10 lub zrealizowania projektu w niepełnym zakresie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Agencji wezwania do zapłaty - na rachunek Agencji podany w tym wezwaniu.

2. Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy, pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 1, 8 lub 9, lub zrealizowania projektu w niepełnym zakresie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) został osiągnięty i zachowany cel projektu;

2) na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że część projektu została zrealizowana zgodnie z umową.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej pomocy w części, której dotyczyły stwierdzone nieprawidłowości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłacenia przez Agencję pomocy na rzecz Beneficjenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Agencji wezwania do zapłaty - na rachunek Agencji podany w tym wezwaniu.

§ 12

1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, z tym że zmiana ta nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej w § 3 ust. 1 oraz zmiany celu projektu.

2. Nie wymaga się zmiany umowy w przypadku zmian w wysokości kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1.

3. Zmiana umowy, z zastrzeżeniem § 9, jest wymagana w przypadku:

1) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, związanych z:5)

a) zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych w ramach jednego z etapów i zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub koszt kwalifikowalny został zmiejszony,

b) zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu do złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub koszt kwalifikowalny ma zostać zwiększony; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wypłata pomocy zostanie dokonana do wysokości przewidzianej w umowie dla poszczególnych transz;

2) zmian zakresu rzeczowego projektu w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wniosek o dokonanie zmian dotyczących terminów złożenia wniosków o płatność Beneficjent zgłasza najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu określonego w § 6 ust. 1.

6. W przypadku niewykonania co najmniej jednego z zobowiązań wymienionych w § 5 ust. 1 na skutek zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, określonych w załączniku nr 9 do Uzupełnienia Programu, Beneficjent zostaje całkowicie lub częściowo zwolniony przez Agencję z wykonania tego zobowiązania lub za zgodą Agencji może ulec zmianie termin jego wykonania.

7. Zwolnienie lub zmiana terminu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 6, następuje na pisemny wniosek Beneficjenta złożony w oddziale regionalnym w terminie 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

§ 13

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu przekazanym przez Agencję wraz z projektem umowy.

2. Weksel wraz deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są składane przez Beneficjenta w oddziale regionalnym w dniu zawarcia umowy i podpisywane w obecności upoważnionego pracownika Agencji.

3. W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie, Agencja zwraca Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej3) przez Agencję.

4. Agencja zwraca niezwłocznie Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:

1) rozwiązania umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;

2) odmowy wypłaty całości pomocy;

3) zwrotu przez Beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.

§ 14

1. Beneficjent wyraża zgodę na udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją umowy.6)

2. Beneficjent zobowiązuje się do odbierania od osób fizycznych, którym w ramach obowiązków pracowniczych bądź na mocy umowy powierzy realizację zadań związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z wydatkowaniem publicznych środków wspólnotowych, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych dla celów związanych z realizacją umowy przez Agencję, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych Ministerstwa Finansów oraz inne upoważnione przez nie podmioty. Oryginały złożonych oświadczeń będą przechowywane u Beneficjenta i przekazywane Agencji, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuru Międzynarodowych Relacji Skarbowych Ministerstwa Finansów - na ich żądanie.

3. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia bieżącej ewidencji osób fizycznych, o których mowa w ust. 2.

§ 15

1. Strony umowy będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących pomocy w ramach umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez:

1) Beneficjenta na adres: .........................;

2) Agencję na adres: ...............................

2. Strony zobowiązują się do powoływania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do oddziału regionalnego pisemnej informacji o zmianie swoich danych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

4. W przypadku gdy Beneficjent nie powiadomił oddziału regionalnego o zmianie swoich danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Agencję zgodnie z posiadanymi przez nią danymi strony uznają za doręczoną.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264);

4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759);

6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 197, poz. 2032);

7) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 207, poz. 2117);

8) rozporządzenia nr 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 160/80 z 26.06.1999, z późn. zm.);

9) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161/1 z 26.06.1999, z późn. zm.);

10) rozporządzenia 817/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 1257/1999/WE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004).

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, dwa otrzymuje Agencja.

.................... ....................

AGENCJA BENEFICJENT

______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się w przypadku osoby, której nadano numer PESEL.

3) Jest to ostatnia płatność w ramach projektu.

4) Dotyczy gospodarstwa rolnego.

5) Dotyczy projektów, dla których pomoc będzie przekazywana w transzach.

6) Dotyczy osób fizycznych.

Załączniki do umowy nr ........

o dofinansowanie projektu

Załącznik Nr  1

Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu

I. Zestawienie rzeczowo-finansowe dla typu projektu - Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych
Lp.Wyszczególnienie zakresu rzeczowegoMierniki rzeczoweKoszty kwalifikowalne projektu (w zł)
jednostka miaryilość, liczbaogółemw tym:
I etapII etap
1234567
IKwalifikowalne koszty inwestycyjne (Ki):
A*
1**
2
...
Suma A
B*
1**
2
...
Suma B
...*
1**
2
...
Suma ...
Suma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych (Ki)

SPO 2.6-01 Strona 1 z 5

II. Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu dla typu projektu - Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę

Lp.Wyszczególnienie zakresu rzeczowegoMierniki rzeczoweKoszty kwalifikowalne projektu (w zł)
jednostka miaryilość, liczbaogółemw tym:
I etapII etap
1234567
IKwalifikowalne koszty inwestycyjne (Ki):
A*
1**
2
...
Suma A
B*
1**
2
...
Suma B
...*
1**
2
...
Suma ...
Suma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych (Ki)

SPO 2.6-01 Strona 2 z 5

III. Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu dla typu projektu - Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

Lp.Wyszczególnienie zakresu rzeczowegoMierniki rzeczoweKoszty kwalifikowalne projektu (w zł)
jednostka miaryilość, liczbaogółemw tym:
I etapII etap
1234567
IKwalifikowalne koszty inwestycyjne (Ki):
A*
1**
2
...
Suma A
B*
1**
2
...
Suma B
...*
1**
2
...
Suma ...
Suma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych (Ki)

SPO 2.6-01 Strona 3 z 5

IV. Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu dla typu projektu - Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię

Lp.Wyszczególnienie zakresu rzeczowegoMierniki rzeczoweKoszty kwalifikowalne projektu (zł)
jednostka miaryilość, liczbaogółemw tym:
I etapII etap
1234567
IKwalifikowalne koszty inwestycyjne (Ki):
A*
1**
2
...
Suma A
B*
1**
2
...
Suma B
...*
1**
2
...
Suma ...
Suma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych (Ki)

SPO 2.6-01 Strona 4 z 5

V. Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu

Lp.Wyszczególnienie zakresu rzeczowegoKoszty kwalifikowalne projektu (zł)
ogółemw tym:
I etapII etap
12345
ISuma kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych projektu (Ki)
IILimit kosztów ogólnych (Ko) dla projektu
IIIKwalifikowalne koszty ogólne Ko (1+2+3+4), w tym:
11. Budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych
1.a
1.b
1.c
22. Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę
2.a
2.b
2.c
33. Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków
3.a
3.b
3.c
44. Budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię
4.a
4.b
4.c
IVSuma kwalifikowalnych kosztów projektu (I+III)

SPO 2.6-01 Strona 5 z 5

______

* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach projektu.

** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania.

Załącznik Nr  2

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór lub wykonanie prac - w przypadku gdy przedmiotem projektu była budowa lub remont połączony z modernizacją obiektów budowlanych lub zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu i rozruchu;

3) oznaczone datą i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego dotyczy wniosek;

4) zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu - na formularzu udostępnionym przez Agencję - oryginał;

5) oświadczenie o kwalifikowalności VAT - na formularzu udostępnionym przez Agencję - oryginał;

6) aktualne zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza) o braku zaległości podatkowych - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał zaświadczenie, lub pracownika Agencji;

7) aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał zaświadczenie, lub pracownika Agencji;

8) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub niefigurowaniu w ewidencji płatników - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał zaświadczenie, lub pracownika Agencji;

9) aktualne zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub niefigurowaniu w ewidencji płatników - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał zaświadczenie, lub pracownika Agencji;

10) umowy z dostawcami lub wykonawcami, zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej - jeżeli nazwa towaru lub usługi na fakturze lub dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika Agencji;

11) opinie i decyzje w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, jeżeli obowiązek ich uzyskania, w odniesieniu do realizowanego projektu, wynika z przepisów prawa krajowego - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał dokument, lub pracownika Agencji;1)

12) oświadczenie Beneficjenta, że droga objęta projektem jest drogą wewnętrzną w rozumieniu przepisów o drogach publicznych - oryginał;

13) oświadczenie Beneficjenta, że objęte projektem urządzenia zaopatrzenia w wodę, urządzenia do odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz sieci i urządzenia zaopatrzenia w energię nie są w posiadaniu gminy lub odpowiednio: spółki wodnej, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub przedsiębiorstwa energetycznego - oryginał;

14) zgoda właściciela sieci wodociągowej na przyłączenie urządzeń wodociągowych, wykonanych zgodnie z projektem, do tej sieci (dołączana do wniosku o płatność końcową) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał dokument, lub pracownika Agencji;1)

15) zgoda właściciela sieci kanalizacyjnej na przyłączenie urządzeń kanalizacyjnych, wykonanych zgodnie z projektem, do tej sieci (dołączana do wniosku o płatność końcową) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał dokument, lub pracownika Agencji;1)

16) zgoda właściciela sieci energetycznej na przyłączenie urządzeń energetycznych, wykonanych zgodnie z projektem, do tej sieci (dołączana do wniosku o płatność końcową) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał dokument, lub pracownika Agencji;1)

17) atesty, świadectwa homologacji, certyfikaty zgodności lub jakości lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie maszyn i urządzeń do używania, jeżeli obowiązek ich uzyskania, w odniesieniu do maszyn i urządzeń podlegających współfinansowaniu, wynika z odrębnych przepisów; w przypadku posiadania przez Beneficjenta oryginału dokumentu - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał dokument, lub pracownika Agencji, a jeżeli oryginał znajduje się u producenta - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez sprzedającego;

18) zaświadczenie, wydane przez bank, o rachunku bankowym, na który mają być przekazane środki finansowe - oryginał (dołączane do wniosku o płatność końcową);

19) sprawozdanie z realizacji projektu (dołączane do wniosku o płatność końcową) - na formularzu udostępnionym przez Agencję - oryginał;

20) uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu, przekraczających 10 % w stosunku do wartości wykazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - oryginał;

21) spis załączników złożonych przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność - na formularzu udostępnionym przez Agencję - oryginał.

______

1) Jeżeli dotyczy.