Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1892

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

Na podstawie art. 6e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór świadectwa jakości paliw stałych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1.Świadectwo jakości paliw stałych nr .....................

2.Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy.

3.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego.

4.Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości.

5.Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

6.Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Parametr

Jednostka

7.Wartość wskazana

przez

przedsiębiorcę1)

8.Wartość dopuszczalna2)

minimalna

maksymalna

Zawartość popiołu

%

Zawartość części lotnych

%

Wartość opałowa

MJ/kg

Zdolność spiekania

RI

Wymiar ziarna

mm

Zawartość podziarna

%

Zawartość nadziarna

%

Zawartość wilgoci całkowitej

%

9.Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

10.Data i miejsce wystawienia świadectwa

11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo

osoby upoważnionej do jego reprezentowania

____________________________

1)Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się poprzez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

2)Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).