Wzór świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.156.926

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

Na podstawie art. 48 ust. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się wzór świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
2.
Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego sporządza się na papierze offsetowym w kolorze beżowym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego" albo "Służba Kontrwywiadu Wojskowego" - w zależności od służby, która udzieliła akredytacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO NR ....................

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby organu udzielającego akredytacji)

na wniosek:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby podmiotu organizującego system)

udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla:

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie przedmiotu podlegającego akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego)

przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli:

.................................................................. - na okres: ..................................................................

(nazwa klauzuli tajności) (okres ważności)

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................. ................................................................

(miejscowość i data) mp. (stanowisko, imię, nazwisko i podpis

osoby upoważnionej)