Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1320

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wzoru świadectwa 2

Na podstawie art. 28h ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór świadectwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

WZÓR
ŚWIADECTWO NR ............1)
Dokument potwierdzający, że wskazana w nim ilość biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b-28bc ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
I. INFORMACJE OGÓLNE
I.1.Oznaczenie firmy podmiotu wystawiającego świadectwo, jego siedziby i adresu:
I.1.1.Nazwa podmiotu
I.1.2.Siedziba i adres podmiotu wystawiającego świadectwo
I.1.2.1.Ulica
I.1.2.2.Kod pocztowy
I.1.2.3.Miejscowość
I.1.3.Adres do korespondencji2)
I.1.3.1.Ulica
I.1.3.2.Kod pocztowy
I.1.3.3.Miejscowość
I.2.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu wystawiającego świadectwo_ _ _-_ _ _-_ _-_ _
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE BIOKOMPONENTÓW WSKAZANYCH W ŚWIADECTWIE
II.1.Data uruchomienia instalacji, z której pochodzą biokomponenty wskazane w świadectwie.........................................

dzień, miesiąc, rok

II.2.Rodzaj biokomponentu3) wskazanego w świadectwie
II.3.Wartość opałowa rodzaju biokomponentu4) wskazanego w świadectwie [MJ/kg]
II.4.Ilość biokomponentów wskazanych w świadectwie ogółem [t] 5),6)
- w tym ilość biokomponentów zaliczanych podwójnie do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego [t]7),8)
III. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ POŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

Tabela zawiera szczegółowy wykaz poświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 28c ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wykorzystanych na potrzeby sporządzenia świadectwa

Lp.Nazwa uznanegoNumerDataNazwaNazwa jednostkiIlośćPoziom emisjiWartość

ograniczenia

emisji gazów

cieplarnianych13) 14) 15)

systemupoświadczeniapoświadczeniai numer10)certyfikującejbiokomponentówgazów
certyfikacji lublub numerlubpodmiotu,oraz numerwskazanychcieplarnianych
wskazaniedokumentudokumentuktóryz rejestruw poświadczeniupartii
dokumentu9),wystawiłprowadzonegolub dokumenciebiokomponentów
o którym mowapoświadczenieprzez Dyrektora[t]12)[gC02eq/MJ]
w art. 28c ust. 2lub dokumentGeneralnego
ustawy z dniaKrajowego
25 sierpnia 2006 r.Ośrodka
o biokomponentachWsparcia
i biopaliwachRolnictwa lub
ciekłych -nazwa innego
potwierdzającegopodmiotu11),
spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponentyktóry wydał certyfikat podmiotowi wystawiającemu poświadczenie lub dokument
III.1.III.2.III.3.III.4.III.5.III.6.III.7.III.8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.16)
IV. OŚWIADCZENIE
IV. 1.Oświadczam, że biokomponenty wskazane w niniejszym świadectwie spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b-28bc ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
..........................................................................................................................................................................................................................
miejsce i data sporządzenia świadectwapodpis przedsiębiorcy lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do jego reprezentowania ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska

1) Świadectwo należy opatrzyć indywidualnym numerem składającym się z kombinacji cyfr 111-222-33-44/12345/15, gdzie "111-222-33-44" oznacza NIP podmiotu sporządzającego świadectwo, "12345" oznacza kolejny numer świadectwa sporządzanego przez ten podmiot za dany rok kalendarzowy, "15" oznacza dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego, którego sporządzone świadectwo dotyczy.

2) Należy wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby.

3) W ramach wystawianego świadectwa należy wskazać tylko jeden rodzaj biokomponentu, który jest zgodny z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

4) Należy wskazać wartość opałową rodzaju biokomponentu wskazanego w świadectwie zgodną z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

5) Ilość biokomponentów należy wskazać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

6) W celu przeliczania ilości biokomponentów należy stosować gęstości wyliczone na podstawie wartości opałowej według objętości oraz wartości opałowej według wagi, danego rodzaju biokomponentu (iloraz wymienionych wartości), określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

7) Ilość biokomponentów należy wskazać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

8) W celu przeliczania ilości biokomponentów należy stosować gęstości wyliczone na podstawie wartości opałowej według objętości oraz wartości opałowej według wagi, danego rodzaju biokomponentu (iloraz wymienionych wartości), określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

9) W przypadku dokumentu, o którym mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, należy wskazać numer umowy oraz datę jej zawarcia.

10) Należy wskazać indywidualny numer, który podmiot uzyskał w momencie wpisu do rejestru uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostało wystawione poświadczenie.

11) Dotyczy sytuacji, w której podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy dokonał importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów.

12) Ilość biokomponentów należy wskazać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Dopuszczalne jest częściowe wykorzystanie poświadczenia przypisanego do świadectwa. W takim przypadku należy podać w kolumnie III.6: ilość wskazaną w poświadczeniu lub dokumencie, ilość wykorzystaną do świadectwa w danym roku oraz pozostałą ilość możliwą do rozliczenia w kolejnym roku kalendarzowym. Pozostała ilość może zostać wykorzystana najpóźniej do końca kolejnego roku kalendarzowego.

13) Należy wskazać wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wskazaną w poświadczeniu lub dokumencie, o którym mowa w art. 28c ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wykorzystanym na potrzeby sporządzenia świadectwa.

14) Wartość kopalnego odpowiednika biokomponentu należy wskazać zgodnie z wytycznymi zawartymi w części II.3 pkt 17 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

15) Wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych należy wskazać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16) W przypadku większej liczby poświadczeń lub dokumentów należy uzupełnić tabelę o kolejne wiersze.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru świadectwa (Dz. U. poz. 970), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).