Wzór statutu spółki rybackiej jeziorowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.98.840

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 30 września 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wzorze statutu spółki rybackiej jeziorowej.

Na podstawie art. 40 ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 357) postanawia się co następuje:
Ustala się załączony do niniejszego rozporządzenia wzór statutu spółki rybackiej jeziorowej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR STATUTU

SPÓŁKI RYBACKIEJ JEZIOROWEJ,

utworzonej na podstawie art. 39 i 40 ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 357).

Nazwa i charakter spółki.

§  1.
Spółka rybacka, działająca na podstawie statutu niniejszego, nosi nazwę "Spółka Rybacka Jeziorowa ......"
§  2.
"Spółka rybacka jeziorowa ......" jest osobą prawną.
§  3.
Obwód rybacki własny spółki obejmuje ......

Siedziba i skład spółki.

§  4.
Siedziba spółki jest w ......

Członkami spółki są właściciele praw do rybołówstwa na wodach, stanowiących obwód rybacki spółki.

Czas trwania spółki.

§  5.
Czas trwania spółki jest nieograniczony, z tem jednak zastrzeżeniem, że po upływie 10 lat istnienia spółki może być ona rozwiązana trybem, wskazanym w pkt. 1 § 21 niniejszego statutu.
§  6.
Zmiana osoby właściciela praw do rybołówstwa na wodach, stanowiących obwód rybacki spółki, nie powoduje rozwiązania spółki.

Cel spółki i sposób użytkowania obwodu rybackiego.

§  7.
Celem spółki jest zagospodarowanie i użytkowanie obwodu rybackiego spółki.

Spółka może:

a)
wykonywać rybołówstwo we własnym zarządzie i pozwoleń na sportowy połów wędką udzielać w ilości, oznaczonej przez wojewódzką władzę administracji ogólnej, przyczem poszczególni członkowie spółki nie maja prawa dokonywać połowów w obwodzie rybackim spółki na własny rachunek, albo
b)
całe użytkowanie rybackie wypuścić w dzierżawę osobie innej według własnego wyboru.

Umowa o dzierżawę rybołówstwa w obwodzie rybackim spółki wymaga dla swej ważności zatwierdzenia właściwej dla obwodu rybackiego powiatowej władzy administracji ogólnej.

Podział zysków i strat spółki.

§  8.
Podział zysków i strat spółki następuje według wartości udziałów.

Wartość udziałów.

§  9.
Wartość udziałów członków spółki ustalona została we wzajemnem porozumieniu według następującej skali procentowej ......

Plan zagospodarowania.

§  10.
Uwzględniając warunki naturalnej wydajności jeziora, występujące w niem gatunki ryb i użytkowe ich znaczenie, warunki gospodarcze oraz występowanie szkodników ryb, ustala się następujący plan zagospodarowania obwodu rybackiego spółki.
1)
Rozmiar corocznego zarybienia poszczególnemi gatunkami ryb wynosi...
2)
Następujące obszary wodne, będące miejscem stałego tarła ryb, uznaje się jako tarliska ochronne ......;

na obszarach tych wprowadza się następujące ograniczenia połowu ryb (odnośnie rodzajów, narzędzi, sposobów i okresów połowów) ......

3)
Spółka utrzymywać będzie sztuczne tarliska w ilości. na następujących miejscach ......
4)
Wolno łowić poszczególne gatunki ryb w okresach następujących: gatunek ...... w okresie ...... przyczem te tylko ryby wolno łowić, które w poszczególnych gatunkach osiągnęły wymiary następujące: gatunek ...... cm ......
5)
Przy połowie ryb wolno używać wyłącznie następujących sposobów i narzędzi ......
6)
Zwalczanie twardej nadwodnej roślinności w jeziorze odbywać się będzie ......; całość zarośniętych obrzeży wykaszana będzie w okresach ...... - letnich.
7)
Spółka utrzymywać będzie swym kosztem ...... strażników rybackich.

Tarliska ochronne i granice obwodu rybackiego spółki oznaczone będą tablicami według przepisanego ogólnie wzoru; tablice te będą ustawione i utrzymywane kosztem spółki.

Zmiany postanowień, zawartych w powyższym planie zagospodarowania, podlegają zatwierdzeniu wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.

Rokiem gospodarczym spółki jest okres czasu od dnia 1 kwietnia jednego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Za wykonywanie planu zagospodarowania odpowiedzialna jest spółka również w przypadku wypuszczenia rybołówstwa w dzierżawę.

Do planu zagospodarowania należy dołączyć osobny operat, obejmujący charakterystykę warunków gospodarczych wraz z planem sytuacyjnym i mapą batymetryczną jeziora; o zwolnienie od tego obowiązku spółka może ubiegać się u wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.

Odpowiedzialny zarząd gospodarstwa rybackiego spółki.

§  11.
W przypadku wykonywania rybołówstwa przez spółkę we własnym zarządzie spółka powierzy odpowiedzialny zarząd gospodarstwa rybackiego jednej osobie, powołując ją trybem, przewidzianym w § 14 niniejszego statutu.

Organa spółki.

§  12.
Organami spółki są: zebranie członków spółki i zarząd spółki.
§  13.
Zebranie członków spółki:
1)
ustanawia zarząd spółki,
2)
sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością zarządu"
3)
stanowi o rozwiązaniu spółki.

Pozatem rozstrzyga o wszystkich pozostałych sprawach spółki, o ile nie przekaże ich do zakresu działania zarządu.

§  14.
Uchwały zebrania członków spółki, z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu spółki (ust. 1 § 21) zapadają zwykłą większością wartości udziałów (§ 9), reprezentowanych przez obecnych na zebraniu.
§  15.
Zebrania członków spółki odbywają się przynajmniej raz do roku oraz na każde żądanie członków spółki, posiadających co najmniej 1/3 wartości udziałów w spółce.

Zebrania członków spółki zwołuje zarząd, który w razie żądania członków spółki obowiązany jest zwołać je na termin w granicach dwu tygodni od daty otrzymania takiego żądania.

Członkowie mogą brać udział w zebraniu bądź osobiście, bądź przez pełnomocników.

Pełnomocnictwa winny być poświadczone przez zarząd gminy.

Zebranie członków spółki jest prawomocne w obecności takiej liczby członków, którzy posiadają przynajmniej połowę ogólnej wartości udziałów.

Jeżeli zebranie nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z powodu nieobecności odpowiedniej liczby członków, przewidzianej w ustępie poprzednim, należy zwołać je powtórnie na termin w granicach 8 dni.

Zebranie członków spółki, zwołane na termin drugi, jest prawomocne bez względu na ilość członków.

Pierwsze zebranie członków spółki zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek spółki; zebrania, następne otwiera przewodniczący zebrania poprzedniego, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem członek spółki; po otwarciu zebrania wybiera ono przewodniczącego i sekretarza.

Z przebiegu zebrań członków spółki należy sporządzać protokóły, podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza; protokóły te winny być pisane w specjalnej książce i przechowywane.

§  16.
Do zakresu działania zarządu spółki należy:
1)
ogólne kierownictwo sprawami spółki,
2)
przedstawicielstwo spółki wobec władz i osób trzecich,
3)
prowadzenie księgowości spółki,
4)
przygotowywanie wniosków na zebrania członków spółki,
5)
przedstawianie zebraniu członków spółki rocznych sprawozdań rachunkowych,
6)
zwoływanie zebrań członków spółki,
7)
prowadzenie wykazu członków spółki.
§  17.
Wykaz członków spółki należy prowadzić według następującego wzoru:
Imię i nazwiskoOkreślenie praw rybołówstwaWartość udziałuUwagi
§  18.
Zobowiązania spółki podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Odpowiedzialność członków spółki i członków zarządu.

§  19.
Za zobowiązania spółki członkowie jej odpowiadają w stosunku do wartości posiadanych udziałów.

Za szkody zrządzone spółce przez członków zarządu świadomie lub przez niedbalstwo, członkowie zarządu odpowiadają przed spółką solidarnie i całym majątkiem.

§  20.
W razie wykonywania rybołówstwa przez spółkę we własnym zarządzie, spółka obowiązuje się opłacać na rzecz "Funduszu Ochrony Rybołówstwa" na cele ogólnego zagospodarowania rybackiego wód otwartych i ochrony rybołówstwa od szkód corocznie zgóry kwotę ...... złotych, nie mniej wszakże, aniżeli 15 od 100 czynszu dzierżawnego, jakiby został osiągnięty, gdyby obwód rybacki spółki był wypuszczony w dzierżawę; w razie wypuszczenia obwodu rybackiego spółki w dzierżawę - opłata ta wynosi 15 od 100 czynszu dzierżawnego.

Rozwiązanie i likwidacja spółki.

§  21.
Spółka rybacka jeziorowa ulega rozwiązaniu:
1)
uchwała zebrania członków spółki, powziętą większością 3/4 wartości udziałów, reprezentowanych przez obecnych na zebraniu, przy zachowaniu postanowień § 5;
2)
decyzją wojewódzkiej władzy administracji ogólnej, wydaną z powodu okoliczności, przewidzianych w art. 38 ustawy o rybołówstwie.
§  22.
W razie rozwiązania spółki majątek jej podlega podziałowi między członków w stosunku do wartości posiadanych udziałów.

W razie rozwiązania spółki w okresie trwającej dzierżawy obwodu rybackiego spółki, stosunek dzierżawny podlega postanowieniom art. 24 ustawy o rybołówstwie.