Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2023

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wzoru sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia

Na podstawie art. 65n ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie

z prac badawczych związanych

z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia1)

l.Informacje ogólne
1.1.Organizator prac badawczych(pełna nazwa, adres, telefon, e-mail)
1.2.Osoba do kontaktu(imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail)
1.3.Organ, który wydał zezwolenie(pełna nazwa, adres)
1.4.Data złożenia wniosku o przeprowadzenie prac badawczych(dd-mm-rr)
1.5Data rozpoczęcia prac badawczych(dd-mm-rr)
1.6.Data zakończenia prac badawczych(dd-mm-rr)
1.7.Data sporządzenia sprawozdania(dd-mm-rr)
1.8.Sprawozdanie sporządził(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)
2.Obiekt prac badawczych
2.1.Pojazdy podlegające badaniomPojazd 1Pojazd 2Pojazd 3Pojazd ...
2.2.Marka (nazwa handlowa)
2.3.Typ pojazdu2), 3)
2.4.Wariant pojazdu2), 3)
2.5.Wersja pojazdu2), 3)
2.6.Numer VIN pojazdu albo numer nadwozia, podwozia lub ramy2)
2.7.Oznaczenie handlowe pojazdu2), 3)
2.8.Kategoria pojazdu2)
2.9.Nazwa i adres producenta pojazdu
2.10.Nazwa i adres przedstawiciela producenta3)
2.11.Numer i data wystawienia świadectwa homologacji typu lub typu WE pojazdu podstawowego3)
2.12.Nazwa i adres producenta testowanego systemu autonomizującego
2.13.Oznaczenie identyfikujące dany system autonomizujący3)
2.14.Poziom autonomiczności według klasyfikacji SAEJ3016_2016094)
2.15.Zastosowany system rejestracji danych EDR3), 5)
3.Cel i zakres prac badawczych6)
4.Dokumentacja wykorzystana podczas prac badawczych7)
5.Dokumentacja sporządzona podczas prac badawczych
6.Przebieg prac badawczych
Pojazd 1Pojazd 2Pojazd 3Pojazd ...
6.1.Liczba kilometrów przejechanych w trybie autonomicznym
6.2.Liczba kilometrów przejechanych w trybie manualnym
6.3.Ogólna liczba kilometrów przejechanych przez danego kierowcę
6.4.Liczba przejęć kontroli przez kierowcę nadzorującego testy8)
6.5.Liczba kolizji lub wypadków9)
7.Opis wyników prac badawczych
8.Podsumowanie wyników prac badawczych
9.Dodatkowe informacje
10.Załączniki:

1) kopia zezwolenia na przeprowadzenie prac badawczych;

2) przebieg trasy wykorzystanej w pracach badawczych - dokument tożsamy z przedstawionym celem uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie prac badawczych;

3) ... 10)

Objaśnienia:

1) W rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.).

2) Określa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).

3) O ile występuje.

4) SAEJ3016_201609 - Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles.

5) EDR - Event Data Recorder.

6) Należy opisać, co było przedmiotem prac badawczych: cały pojazd lub konkretna funkcjonalność w nim zainstalowana lub wyposażenie (jaki element wyposażenia) lub inne.

7) Należy podać dokumenty odniesienia (np. normy techniczne, akty prawne, własne dokumenty kryterialne) oraz wyszczególnić inną dokumentację techniczną zastosowaną w pracach badawczych.

8) Szczegółowy opis przejęć kontroli nad pojazdem przez kierowcę nadzorującego testy sporządza się, wypełniając tabelę 1 "Charakterystyka przejęć kontroli w testowanym pojeździe".

9) W przypadku kolizji lub wypadku należy wypełnić tabelę 2 "Szczegółowy opis kolizji lub wypadku testowanego pojazdu".

10) W przypadku innych załączników.

Tabela 1

Charakterystyka przejęć kontroli w testowanym pojeździe
1.Numer VIN pojazdu albo numer nadwozia, podwozia lub ramy1)
2.Opis przejęcia kontroli2)
2.1.Pierwsze przejęcie
2.1.1.Rodzaj przejęcia kontroli3):

a) manualny (inicjowany przez kierowcę),

b) automatyczny (inicjowany przez program sterujący testowanym pojazdem)

2.1.2.Przyczyna przejęcia kontroli3):

a) nieoczekiwany manewr testowanego pojazdu,

b) nietypowe zachowanie innego uczestnika ruchu drogowego,

c) problem z dostrzeżeniem albo prawidłową interpretacją obiektów drogowych przez testowany pojazd,

d) problem z przewidywaniem przez testowany pojazd zachowania innych uczestników ruchu drogowego,

e) problem z warstwą sprzętową testowanego pojazdu,

f) problem z oprogramowaniem testowanego pojazdu,

g) niekorzystne warunki atmosferyczne,

h) niekorzystne warunki infrastrukturalne,

i) nietypowe zdarzenie na drodze,

j) inna (proszę opisać): .....................................................................................................................................................................................................

2.1.3.Czas przejęcia kontroli przez kierowcę nadzorującego testy
2.1.4.Liczba kilometrów przejechanych przez pojazd sterowany przez kierowcę do czasu ponownego przejścia w tryb jazdy autonomicznej: ..............................

przy prędkości ................................

2.1.5.Warunki atmosferyczne3):

a) słonecznie,

b) upał,

c) opady:

- deszcz,

- grad,

- śnieg,

d) intensywne opady:

- deszcz,

- grad,

- śnieg,

e) śliska nawierzchnia,

f) oblodzenie,

g) mgła,

h) wiatr

2.1.6.Kategoria drogi3):

a) autostrada,

b) ekspresowa,

c) główna ruchu przyspieszonego,

d) główna,

e) zbiorcza,

f) lokalna,

g) dojazdowa

2.2.Drugie przejęcie4)

Objaśnienia:

1) Określa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).

2) Liczba wypełnień zależy od ilości przejęć.

3) Niepotrzebne skreślić.

4) Opisać jak w pkt 2.1.

Tabela 2

Szczegółowy opis kolizji lub wypadku testowanego pojazdu
l.Data zdarzenia
2.Numer VIN pojazdu albo numer nadwozia, podwozia lub ramy1)
3.Dane innego pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu - marka, typ, model (nazwa handlowa)
4.Godzina zdarzenia
5.Dokładna lokalizacja zdarzenia według GPS
6.Prędkość pojazdu testowanego bezpośrednio przed zdarzeniem
7.Liczba kilometrów przejechanych przez pojazd sterowany przez kierowcę od początku testów prowadzonych w oparciu o wystawione zezwolenie
8.Warunki atmosferyczne bezpośrednio przed zdarzeniem2):

a) słonecznie,

b) upał,

c) opady:

- deszcz,

- grad,

- śnieg,

d) intensywne opady:

- deszcz,

- grad,

- śnieg,

e) śliska nawierzchnia,

f) oblodzenie,

g) mgła,

h) wiatr

9.Kategoria drogi, na której doszło do zdarzenia2):

a) autostrada,

b) ekspresowa,

c) główna ruchu przyspieszonego,

d) główna,

e) zbiorcza,

f) lokalna,

g) dojazdowa

10.Stan pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem

(w ruchu lub nieporuszający się)

11.Dodatkowi uczestnicy zdarzenia (w tym: piesi, rowerzyści, inni)
12.Informacja o osobach poszkodowanych w zdarzeniu lub o szkodzie w mieniu
13.Opis przebiegu zdarzenia wraz ze szkicem sytuacyjnym
14.Miejsca uszkodzenia pojazdu autonomicznego w wyniku zdarzenia3)
15.Prawdopodobna przyczyna zdarzenia2):

a) nieoczekiwany manewr testowanego pojazdu,

b) nietypowe zachowanie innego uczestnika ruchu drogowego,

c) problem z dostrzeżeniem albo prawidłową interpretacją obiektów drogowych przez testowany pojazd,

d) problem z przewidywaniem przez testowany pojazd zachowania innych uczestników ruchu drogowego,

e) problem z warstwą sprzętową testowanego pojazdu,

f) problem z oprogramowaniem testowanego pojazdu,

g) niekorzystne warunki atmosferyczne,

h) niekorzystne warunki infrastrukturalne,

i) nietypowe zdarzenie na drodze,

j) inna (proszę opisać) .......................................................................................................................

16.Dodatkowe informacje o zdarzeniu:

Objaśnienia:

1) Określa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).

2) Niepotrzebne skreślić.

3) Do dokumentacji należy dołączyć zdjęcia dokumentujące widoczne uszkodzenia pojazdu.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).