Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1011

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

Na podstawie art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SPRAWOZDANIE

O RODZAJACH ORAZ ILOŚCI WYTWORZONYCH, PRZYWIEZIONYCH I WYWIEZIONYCH PALIW CIEKŁYCH, A TAKŻE ICH PRZEZNACZENIU\

ZA MIESIĄC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ROK _ _ _ _ _

wzór

OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz podmioty przywożące składają na podstawie art. 43d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) - Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz o ich przeznaczeniu.

2. Sprawozdanie składa się w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Niewypełnienie któregokolwiek z pól, w którym wymagana jest wartość liczbowa, jest równoznaczne z wpisaniem wartości "zero" (0).

4. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające różne koncesje oraz wpis do rejestru składa jedno sprawozdanie.

5. Wielkości odnoszące się do jednostek objętości lub masy należy wpisywać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. W polu 1 wpisuje się Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nadany w Polsce podmiotowi składającemu sprawozdanie.

2. Pole 2 fakultatywnie wypełnia organ przyjmujący sprawozdanie przez ewentualne nadanie przedsiębiorstwu energetycznemu składającemu sprawozdanie indywidualnego numeru.

3. Należy wpisać, za jaki miesiąc i rok składane jest sprawozdanie, oraz znakiem "X" oznaczyć odpowiednio złożenie sprawozdania lub korekta sprawozdania.

Część  A. 

OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY ENERGETYCZNEGO ALBO PODMIOTU PRZYWOŻĄCEGO

1. Znakiem "X" należy zaznaczyć odpowiednio, czy sprawozdanie składa przedsiębiorca energetyczny czy podmiot przywożący. W przypadku przedsiębiorcy energetycznego, który jest równocześnie podmiotem przywożącym, zaznacza się obie informacje.

2. W poz. A1 należy wpisać pełną nazwę przedsiębiorstwa energetycznego albo podmiotu przywożącego.

3. W poz. A2, A3, A4 i A5 należy wpisać (jeżeli posiada) odpowiednio: regon, pesel, rodzaje i numery koncesji (dotyczących paliw ciekłych), wpis do rejestru podmiotów przywożących.

4. W poz. A6 należy wpisać wyszczególnione w tabeli dane. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który prowadzi działalność na terytorium RP w ramach oddziału z siedzibą na terytorium RP utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.), należy wpisać ww. dane dotyczące oddziału. Przedsiębiorcy nie wypełniają poz. A3. Podmioty przywożące niebędące przedsiębiorcami nie wypełniają poz. A2.

Część  B. 

ILOŚĆ WYTWORZONYCH, PRZYWIEZIONYCH ORAZ WYWIEZIONYCH PALIW CIEKŁYCH

- Kolumna 14: w poszczególnych wierszach należy wpisać kody CN wytworzonych, przywiezionych lub wywiezionych paliw ciekłych,

- Kolumna 15: należy w poszczególnych wierszach wpisać ilość wytworzonych paliw z podziałem odpowiednio na ilość paliw przeznaczonych do sprzedaży - w kolumnie 15a oraz na ilość paliw przeznaczonych na wszystkie inne cele - w kolumnie 15b. W przypadku podmiotów przywożących lub w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wytwarza danego rodzaju paliwa, należy wpisać "-",

- Kolumna 16: należy w poszczególnych wierszach wpisać ilość przywiezionych paliw z podziałem odpowiednio na ilość paliw przeznaczonych do sprzedaży - w kolumnie 16a oraz na ilość paliw przeznaczonych na wszystkie inne cele - w kolumnie 16b. W przypadku nieprzywożenia danego rodzaju paliwa należy wpisać "-",

- Kolumna 17: należy w poszczególnych wierszach wpisać ilość wywiezionych paliw z podziałem odpowiednio na ilość paliw przeznaczonych do sprzedaży - w kolumnie 17a oraz na ilość paliw przeznaczonych na wszystkie inne cele-w kolumnie 17b. W przypadku niewywożenia danego rodzaju paliwa należy wpisać "-",

- Pole 18: w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - dokument potwierdzający, iż osoba działająca w jego imieniu jest skutecznie umocowana i uprawniona do reprezentacji zgodnie z prawem właściwym określonym w odrębnych przepisach.

Część  D. 

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA

- Pole 19: imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania sprawozdania,

- Pole 20: numer telefonu do osoby uprawnionej do składania sprawozdania,

- Pole 21: data sporządzenia sprawozdania i podpis osoby uprawnionej do składania sprawozdania.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).