Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1512

| Akt oczekujący
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60, 730 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO WYTWÓRCY ENERGII W MAŁEJ INSTALACJI

Sprawozdanie kwartalne wytwórcy energii w małej instalacji za ................. kwartał 20 ... r.1)
Numer wytwórcy w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji
Siedziba wytwórcy
NIP wytwórcy
Lokalizacja małej instalacji2)
Rodzaj małej instalacji3)
1. Łączna ilość energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, w tym w okresie rozruchu technologicznego4) (MWh)sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej (MWh)sprzedanej odbiorcom końcowym (MWh)
123
1
2. Łączna ilość zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaj tych paliw
Rodzaj paliwa 5)Zużycie paliwa6)
(tony)(m3)
1
2
3
4
...
miejsce i data sporządzenia sprawozdaniapodpis wytwórcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska
1) Dla każdej instalacji należy złożyć odrębne sprawozdanie.

2) Należy podać lokalizację małej instalacji - powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr działki i obrębu.

3) Należy podać kod literowy odpowiadający danemu rodzajowi małej instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej:

- hydroenergię - "WO"

- energię wiatru - "WI"

- energię geotermalną - "GE"

- energię promieniowania słonecznego - "PV"

- biogaz inny niż biogaz rolniczy - "BG"

- biomasę - "BM"

- mieszanki biopłynów z innymi paliwami - "BP".

4) W rozumieniu art. 2 pkt 30 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

5) Należy podać rodzaj paliwa zgodnie z kodem i nazwą paliwa:

025Biogaz ze składowisk odpadów033Biopaliwa stałe - odpady z rolnictwa
026Biogaz z oczyszczalni ścieków131Biopaliwa stałe - odpady zwierzęce
029Biogaz rolniczy083Biopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych
124Biogaz z procesów termicznych084Biopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy
027Biogaz pozostały184Biopaliwa stałe - ług powarzelny
095Biopaliwa stałe - biomasa leśna046Biopaliwa ciekłe (biopłyny) do celów energetycznych
030Biopaliwa stałe - uprawy energetyczne

6) W przypadku paliw stałych należy podać zużycie w tonach, w przypadku paliw ciekłych i gazowych - w m3.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji (Dz. U. poz. 595), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 2365).