Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.356

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Na podstawie art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Wzór deklaracji, o którym mowa w § 1, stosuje się, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r.
2.  Wzór deklaracji, wraz z objaśnieniami, określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333, z późn. zm.3)), może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.4)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1763, z 2010 r. Nr 250, poz. 1681, z 2011 r. Nr 153, poz. 906 oraz z 2012 r. poz. 584 i 1550.

4) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333, z 2009 r. Nr 222, poz. 1763, z 2010 r. Nr 250, poz. 1681, z 2011 r. Nr 153, poz. 906 oraz z 2012 r. poz. 584 i 1550), które w tym zakresie traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35).

ZAŁĄCZNIK

VAT-12 SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU

wzór