Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2239

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

Na podstawie art. 45b pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-40A/11A), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Wzór, o którym mowa w § 1, stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia roczne obliczenie podatku przez organ rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy zostały złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIK

PIT-40A/11A*) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY*)/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO2)*)

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 160), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126).