Wzór raportu. - Dz.U.2020.1457 - OpenLEX

Wzór raportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1457

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wzoru raportu

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór raportu obejmującego informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia zawartego między organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, a marszałkiem województwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu (Dz. U. poz. 319).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR
Nazwa i siedziba oraz adres osoby prawnej

reprezentującej przedsiębiorców, o których mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanio-

wymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)

Raport obejmujący informacje

dotyczące funkcjonowania

porozumienia zawartego między

organizacją samorządu gospodarczego

reprezentującą grupę przedsiębiorców

wprowadzających produkty

w opakowaniach wielomateriałowych

albo środki niebezpieczne

w opakowaniach, w tym środki ochrony

roślin, a marszałkiem województwa

za rok ..........

Adresat

1. Marszałek Województwa .............................................................

2. Minister właściwy do spraw klimatu

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

NIP .................................................................................................
REGON .........................................................................................

Tabela 1: Masa opakowań, masa odpadów opakowaniowych oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Lp.Rodzaj opakowań1)Masa opakowań

wprowadzonych do

obrotu

w poprzednim roku

kalendarzowym2)

(Mg)

Masa zebranych

odpadów

opakowaniowych

(Mg)

Masa odpadów

opakowaniowych poddanych

odzyskowi,

z wyłączeniem

recyklingu

(Mg)

Masa odpadów

opakowaniowych

poddanych

recyklingowi

(Mg)

Przewidziany poziom3)Osiągnięty poziom
Odzysk w %,

z wyłączeniem

recyklingu

Recykling w %Odzysk w %,

z wyłączeniem

recyklingu

Recykling w %
1
2
3
4
5

Tabela 2: Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów

z odzyskiem energii

Lp.Rodzaj opakowania1),

z którego

powstał odpad

Przekazane do

odzysku odpady

opakowaniowe

(Mg)

Masa odpadów opakowaniowych (Mg) poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii w wyniku
recyklingu

materiału

pozostałych

sposobów

recyklingu

łącznego

recyklingu4)

termicznego

przekształcania

odpadów

opakowaniowych

we

współspalarniach

odpadów

z odzyskiem

energii

termicznego

przekształcania

odpadów

opakowaniowych

w spalarniach

odpadów

z odzyskiem

energii

innych

sposobów

odzysku

łącznego odzysku,

w tym termicznego

przekształcania

odpadów

opakowaniowych

w spalarniach

i współspalarniach

odpadów

z odzyskiem

energii5)

123456789
1
2
3
4
5

Tabela 3: Wykaz wprowadzających, którzy przystąpili do porozumienia6)

Lp.Imię i nazwisko lub nazwaAdres zamieszkania lub siedzibyNIP lub REGONData przystąpienia do porozumienia6)
1
2
3
4
5

Tabela 4: Wykaz posiadaczy odpadów7), którym na podstawie zawartego porozumienia6) przekazano wykonywanie czynności z zakresu gospodarowania odpadami

opakowaniowymi, oraz określenie tych czynności

Lp.Imię i nazwisko lub

nazwa

Adres zamieszkania lub

siedziba

NIP lub REGONWskazanie okresu, na

który zawarto umowę na

wykonywanie czynności

z zakresu

gospodarowania

odpadami

opakowaniowymi

Określenie

wykonywanych

czynności z zakresu

gospodarowania

odpadami

opakowaniowymi8)

Rodzaj i kod odpadów9)

opakowaniowych

objętych wykonywanymi

czynnościami z zakresu

gospodarowania

odpadami

opakowaniowymi

1
2
3
4
5

Tabela 5: Wykaz kart przekazania odpadów10) potwierdzających ich przekazanie

Lp.Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

wystawiającego kartę przekazania

odpadów

Imię i nazwisko lub nazwa

podmiotu potwierdzającego

przyjęcie odpadów

opakowaniowych

Data

wystawienia

karty

przekazania

odpadów

Numer karty

przekazania

odpadów

Rodzaj i kod

odpadów

opakowaniowych9)

Masa przekazanych

odpadów

opakowaniowych na

podstawie karty

przekazania odpadów

(Mg)

1
2
3
4
5
Objaśnienia:

1) Należy podać odpowiednio rodzaje opakowań stanowiących przedmiot porozumienia, z podziałem

odpowiednio na:

– opakowania wielomateriałowe według rodzaju materiału przeważającego w danym opakowaniu,

– opakowania środków niebezpiecznych, w tym środków ochrony roślin, według rodzaju materiału

przeważającego w danym opakowaniu.

2) Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) masa wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim

roku kalendarzowym, zgodnie z art. 20 ust. 3 w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej

w danym roku kalendarzowym – masa wprowadzonych do obrotu opakowań w tym roku, kiedy rozpoczęto

działalność.

3) Należy podać poziomy odzysku i recyklingu przewidziane w porozumieniu, o których mowa w art. 25

ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

4) Należy podać sumę danych z kolumn 3 i 4.

5) Należy podać sumę danych z kolumn 5–8.

6) Porozumienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami

i odpadami opakowaniowymi.

7) Posiadacz odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

z 2020 r. poz. 797 i 875).

8) Należy podać czynności zgodnie z zakresem porozumienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

9) Należy podać odpowiedni rodzaj i kod odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

10) Karta przekazania odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach.

1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).