Wzór raportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.319

Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie wzoru raportu

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór raportu obejmującego informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia zawartego między organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, a marszałkiem województwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Nazwa i siedziba oraz adres osoby prawnej reprezentującej

przedsiębiorców, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888).

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Raport obejmujący informacje

dotyczące funkcjonowania

porozumienia zawartego między

organizacją samorządu gospodarczego

reprezentującą grupę przedsiębiorców

wprowadzających produkty

w opakowaniach wielomateriałowych

albo środki niebezpieczne

w opakowaniach, w tym środki ochrony

roślin, a marszałkiem województwa

za rok ..........

Adresat

1. Marszałek Województwa ........................................................

2. Minister Środowiska

NIP .........................................................................................
REGON ...................................................................................
Tabela 1: Masa opakowań, masa odpadów opakowaniowych oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
Lp.Rodzaj opakowań1)Masa

opakowań

wprowadzonych do obrotu

w poprzednim roku

kalendarzowym2)

(Mg)

Masa zebranych

odpadów

opakowaniowych

(Mg)

Masa odpadów

opakowaniowych poddanych

odzyskowi,

z wyłączeniem recyklingu

(Mg)

Masa odpadów opakowaniowych

poddanych recyklingowi

(Mg)

Przewidziany poziom3)Osiągnięty poziom
Odzysk w %,

z wyłączeniem

recyklingu

Recykling w %Odzysk w %,

z wyłączeniem

recyklingu

Recykling w %
1
2
3
4
5

Tabela 2: Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii

Lp.Rodzaj opakowania1),

z którego powstał

odpad

Przekazane do

odzysku odpady

opakowaniowe

(Mg)

Masa odpadów opakowaniowych (Mg) poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii w wyniku
recyklingu

materiału

pozostałych

sposobów

recyklingu

łącznego

recyklingu4)

termicznego

przekształcania

odpadów

opakowaniowych

we współspalarniach odpadów z odzyskiem

energii

termicznego przekształcania

odpadów opakowaniowych

w spalarniach odpadów

z odzyskiem energii

innych

sposobów

odzysku

łącznego odzysku, w tym

termicznego przekształcania

odpadów opakowaniowych

w spalarniach

i współspalarniach odpadów

z odzyskiem energii5)

123456789
1
2
3
4
5

Tabela 3: Wykaz wprowadzających, którzy przystąpili do porozumienia6)

Lp.Imię i nazwisko lub nazwaAdres zamieszkania lub siedzibyNIP lub REGONData przystąpienia do porozumienia6)
1
2
3
4
5

Tabela 4: Wykaz posiadaczy odpadów7), którym na podstawie zawartego porozumienia6) przekazano wykonywanie czynności z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, oraz określenie tych czynności

Lp.Imię i nazwisko lub

nazwa

Adres zamieszkania lub

siedziba

NIP lub REGONWskazanie okresu, na który zawarto

umowę na wykonywanie czynności

z zakresu gospodarowania odpadami

opakowaniowymi

Określenie wykonywanych

czynności z zakresu

gospodarowania odpadami

opakowaniowymi8)

Rodzaj i kod odpadów9) opakowaniowych

objętych wykonywanymi czynnościami

z zakresu gospodarowania odpadami

opakowaniowymi

1
2
3
4
5

Tabela 5: Wykaz kart przekazania odpadów10) potwierdzających ich przekazanie

Lp.Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

wystawiającego kartę przekazania odpadów

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

potwierdzającego przyjęcie

odpadów opakowaniowych

Data wystawienia karty

przekazania odpadów

Numer karty przekazania

odpadów

Rodzaj i kod odpadów

opakowaniowych9)

Masa przekazanych odpadów

opakowaniowych na podstawie

karty przekazania odpadów

(Mg)

1
2
3
4
5
Objaśnienia:

1) Należy podać odpowiednio rodzaje opakowań stanowiących przedmiot porozumienia, z podziałem odpowiednio na:

– opakowania wielomateriałowe według rodzaju materiału przeważającego w danym opakowaniu,

– opakowania środków niebezpiecznych, w tym środków ochrony roślin, według rodzaju materiału przeważającego w danym opa-

kowaniu.

2) Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi masa wprowa-

dzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie zaś z art. 20 ust. 3 w przypadku rozpoczęcia działalności

gospodarczej w danym roku kalendarzowym - masa wprowadzonych do obrotu opakowań w tym roku, kiedy rozpoczęto działal-

ność.

3) Należy podać poziomy odzysku i recyklingu przewidziane w porozumieniu.

4) Należy podać sumę danych z kolumn 3 i 4.

5) Należy podać sumę danych z kolumn 5-8.

6) Porozumienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-

niowymi.

7) Posiadacz odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

8) Należy podać czynności zgodnie z zakresem określonym w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowa-

niami i odpadami opakowaniowymi.

9) Należy podać odpowiedni rodzaj i kod odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach.

10) Karta przekazania odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).