Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. - Dz.U.2019.1071 - OpenLEX

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1071

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) zarządza się, co następuje:
1. 
Określa się wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
2. 
Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 2298).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).