§ 2. - Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. - Dz.U.2021.1719 - OpenLEX

§ 2. - Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1719

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1231), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).