Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. - Dz.U.2021.1719 - OpenLEX

Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1719

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

PROTOKÓŁ OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI1)

przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)

wzór

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1231), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).