Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. - Dz.U.2003.132.1231 - OpenLEX

Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.132.1231

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Pieczątka

organu nadzoru budowlanego

............................ dnia ....................

PROTOKÓŁ

KONTROLI OBOWIĄZKOWEJ

zakończonej budowy obiektu budowlanego

przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).

1.Inwestor: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)
2.Kategoria/-e obiektu budowlanego i rodzaj/-e obiektu budowlanego:
..................................................................................................................................................................
3.Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego:
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4.Data przeprowadzenia kontroli: .........................................................................................................
5. Kontrolę przeprowadził: ....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(organ nadzoru budowlanego, imię i nazwisko kontrolującego/-ych)
6.W kontroli uczestniczyli:
1) inwestor -...................................................................................................................................,
(imię i nazwisko inwestora albo osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej )
przy udziale:
2) inspektora nadzoru inwestorskiego............................................................................................,
(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud.,

przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)

3) kierownika budowy....................................................................................................................,
(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud., przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)
4) projektanta..................................................................................................................................,
(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud., przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)
7.Wezwanie do przeprowadzenia kontroli z dnia .......................... znak ..............................

wpłynęło do organu nadzoru budowlanego w dniu ....................................... nr rej.

............................................... .

8.Ustalenia kontroli
8.1.Zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu: ........................................................................................................................... .
8.2. Zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
a)charakterystycznych parametrów technicznych obiektu budowlanego:
– kubaturyx/: .................................................................................,
– pow. zabudowyx/: ......................................................................,
– wysokości, długości i szerokościx/: ...........................................,
– liczby kondygnacjix/: .................................................................,
– inne ............................................................................................,
b)wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................,

c)geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych):
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................,

d)wykonania urządzeń budowlanych:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................,

e)wykonania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................,

f)zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... .

8.3. Wyroby budowlane (wbudowane w zakończony obiekt budowlany), szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie:
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

8.4.Wypełniony został obowiązek dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych lub obiektów tymczasowych (w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę):
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

8.5.Wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania:
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

Nie została wykonana część robót wykończeniowych lub innych robót budowla-

nych, związanych z obiektem budowlanym - obiekt spełnia warunki do wydania po-

zwolenia na użytkowanie (określić zakres i termin ich wykonania):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

8.6.Stwierdzono istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunków pozwolenia na budowę:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

8.7.Stwierdzono nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunków pozwolenia na budowę:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

8.8.Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przed wykonaniem

wszystkich robót budowlanych, zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane:
a)obiekt budowlany lub jego część przeznaczona do użytkowania:
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

b)roboty budowlane pozostałe do wykonania:
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

8.9.Uporządkowanie i właściwe zagospodarowanie terenu budowy oraz terenów przyległych:
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

9.Wnioski końcowe:
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

10.Uwagi zgłoszone przez osoby uczestniczące w kontroli (wymienione w pkt 6):
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu

podpisano bez uwag/z uwagamix/.

Osoby uczestniczące w kontroli:Kontrolujący:
(wymienione w pkt 6)
1..................................1..................................
2..................................2..................................
3..................................
4..................................

x/ Niepotrzebne skreślić.