Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.519 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Na podstawie art. 138j § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory:
1) pełnomocnictwa ogólnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

PPO-1 PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

OPO-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE, ODWOŁANIU LUB WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).