Wzór oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.207.1235

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat *

Na podstawie art. 170a ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

OŚWIADCZENIE STUDENTA

o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych

w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat*

Ja, niżej podpisany(-na) ..............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

--

(data urodzenia dd/mm/rrrr) (PESEL)

– w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...........................

.................................................................................................................................................................................

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oświadczam, że:

1) studia stacjonarne pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie** w uczelni

publicznej: ..........................................................................................................................................................

(pełna nazwa uczelni)

............................................................................................................................................................................

na kierunku: .......................................................................................................................................................

są studiami, na które otrzymałem(–łam) do wykorzystania liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, uprawniających mnie do studiowania bez

wnoszenia opłat;1)

2) w trakcie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych

studiach magisterskich** w uczelni publicznej/uczelniach publicznych**: .........................................................

...........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa uczelni)

...........................................................................................................................................................................

na kierunku/kierunkach**: ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

w latach .................................. wykorzystałem(-łam) bez wnoszenia opłat łącznie .............. punktów ECTS;2)

3) jestem studentem(-tką) pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej: ..............................

............................................................................................................................................................................

(pełna nazwa uczelni)

............................................................................................................................................................................

na kierunku: ......................................................................................................................................................,

które rozpocząłem(-częłam) w roku ............................, oraz chcę skorzystać z jednorazowego uprawnienia

do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej:

............................................................................................................................................................................

(pełna nazwa uczelni)

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................;3)

(pełna nazwa kierunku studiów)

4) jestem absolwentem(-tką) pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej: ..............................

................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa uczelni)

................................................................................................................................................................................

na kierunku: ...........................................................................................................................................................,

które ukończyłem(-łam) w roku ............................... i na których uzyskałem(-łam) tytuł zawodowy magistra,

magistra inżyniera lub równorzędny, oraz chcę skorzystać z jednorazowego uprawnienia do podjęcia

studiów bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej: ...........................

................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa uczelni)

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 4)

(pełna nazwa kierunku studiów)

................................................. ................................................

(miejscowość) (data i czytelny podpis)

_____________

* Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, na którym studiuje bez

wnoszenia opłat.

** Niepotrzebne skreślić.

1) Wypełnia student, który podjął w uczelni publicznej studia stacjonarne pierwszego albo drugiego stopnia albo jednolite

studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych (bez względu na ukończone przed dniem

1 października 2011 r. studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat) i dla którego są to pierwsze studia

stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat na określonym poziomie kształcenia, na które otrzymał do wykorzy-

stania liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2) Wypełnia student, który kontynuuje bez wnoszenia opłat studia stacjonarne w uczelni publicznej na określonym poziomie

kształcenia, rozpoczęte w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych, które odbywa w ramach liczby punktów

ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku gdy limit

punktów był wykorzystywany przez studenta na określonym poziomie kształcenia w więcej niż jednej uczelni lub na więcej

niż jednym kierunku, należy wskazać je wszystkie.

3) Wypełnia student, który odbywa studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, rozpoczęte w roku akademi-

ckim 2011/2012 lub w latach następnych, i który podjął studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni pub-

licznej bez wnoszenia opłat po dniu 30 września 2012 r.

4) Wypełnia student, który jest absolwentem studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które były

jego pierwszym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat rozpoczętych w roku akade-

mickim 2011/2012 lub w latach następnych, i który podjął studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni

publicznej bez wnoszenia opłat po dniu 30 września 2012 r.

* Z dniem 24 czerwca 2014 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawe prawną na skutek tego, że art. 170a został uznany za niezgodny z art. 70 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.U.2014.821). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 24 czerwca 2014 r., z tym że w zakresie, w jakim dotyczy studiowania w latach akademickich do roku akademickiego 2014/2015 włącznie, traci moc obowiązującą z upływem dnia 30 września 2015 r.