Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2299

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243) zarządza się, co następuje:
 Rozporządzenie określa wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 3  

WZÓR

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2022 r. (Dz.U.2023.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2023 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2022 r. (Dz.U.2023.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2023 r.