Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - Dz.U.2021.1170 - OpenLEX

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1170

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Na podstawie art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Do oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OŚWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

(PB-5)

wzór

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).