Wzór oświadczenia myśliwego. - Dz.U.2004.74.680 - OpenLEX

Wzór oświadczenia myśliwego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.680

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór oświadczenia myśliwego o wynikach oględzin przewodu pokarmowego odstrzelonego zwierzęcia poddanego patroszeniu oraz o zachowaniu tego zwierzęcia przed odstrzałem, sporządzanego przed dostarczeniem do zakładu przetwórstwa lub punktu skupu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
1.
Oględzinom, o których mowa w § 1, poddaje się przewód pokarmowy zwierząt łownych w celu ustalenia obecności w żołądku lub jelitach:
1)
ciał obcych;
2)
gazu;
3)
zmian zapalnych.
2.
Oględziny przeprowadza się poprzez kontrolę wzrokową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego odstrzelonego zwierzęcia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany zaświadczam, że:

zwierzę(ta) łowne ..................................

(gatunek zwierząt)

w ilości ...........................................

(ilość sztuk)

1. zostały odstrzelone:

a. w sposób zgodny z prawem łowieckim (tak / nie)*

b. na terenie nieobjętym ograniczeniami związanymi

ze zwalczaniem chorób zwierząt (tak / nie)*

2. bezpośrednio przed odstrzeleniem:

a. zachowywało(ły) się w sposób niewzbudzający obaw wystąpienia

choroby (tak / nie)*

b. wykazywało(ły) zaburzenia w zachowaniu lub poruszaniu się:

- apatię (tak / nie)*

- pobudzenie (tak / nie)*

- brak bojaźliwości lub inne nietypowe dla gatunku

zachowanie (tak / nie)*

- sztywność kończyn (tak / nie)*

- chwiejny chód (tak / nie)*

3. zostało(ły) poddane patroszeniu, podczas którego dokonano

oględzin przewodu pokarmowego i stwierdzono:

a. obecność ciał obcych w żołądku lub jelitach (tak / nie)*

b. znaczną ilość gazu w żołądku lub jelitach (wzdęcie żołądka

lub jelit) (tak / nie)*

c. obecność zmian zapalnych żołądka lub jelit (przekrwienie,

obrzęk, rozpulchnienie, guzki pasożytnicze, wybroczyny -

jeżeli tak, podkreślić stwierdzone zmiany) (tak / nie)*

.................. ...........................

(miejsce i data) (imię i nazwisko myśliwego)

* Zakreślić właściwe.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).