Wzór oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.193

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy

Na podstawie art. 9 ust. 23 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wzór oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
2. 
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZENIA CUDZOZIEMCOWI PRACY, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91)

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).