Wzór oraz zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.186.1249

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zwanego dalej "wykazem", określa załącznik do rozporządzenia.
Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 1.
Układ wykazu jest zgodny z układem zamieszczonych w nim kart informacyjnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2010 r.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827), które na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko traci moc z dniem 16 listopada 2010 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.Karta informacyjna
1Numer karty/rok
2Rodzaj dokumentu
3Temat dokumentu
4Nazwa dokumentu
5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
6Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
7Znak sprawy
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentu
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nie
15Numery kart innych dokumentów w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18Uwagi

Uwagi:

1. Układ wykazu umożliwia wyszukiwanie informacji przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu wyrazów

znajdujących się w wykazie kart informacyjnych, a także według następujących kryteriów:

1) numer karty informacyjnej;

2) rok wydania dokumentu;

3) rodzaj dokumentu;

4) nazwa dokumentu;

5) temat dokumentu;

6) obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

2. W wykazie w karcie informacyjnej:

1) rodzaj dokumentu – należy wpisać nazwę wskazanego poniżej rodzaju dokumentu zawierającego wy-

szukiwaną informację o środowisku i jego ochronie:

a) wnioski o wydanie decyzji,

b) wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

c) inne wnioski,

d) decyzje,

e) postanowienia,

f) polityki, strategie, plany lub programy,

g) projekty polityk, strategii, planów lub programów,

h) projekty innych dokumentów,

i) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

j) inne raporty,

k) przeglądy ekologiczne,

l) prognozy oddziaływania na środowisko,

m) wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

n) rejestry,

o) zgłoszenia,

p) strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,

q) koncesje, pozwolenia, zezwolenia,

r) analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów,

s) mapy akustyczne,

t) świadectwa,

u) sprawozdania,

v) deklaracje środowiskowe,

w) inne dokumenty;

2) temat dokumentu – należy wpisać temat dotyczący wyszukiwanej informacji, zgodnie z następującą listą

tematów:

a) ochrona powietrza,

b) ochrona wód,

c) ochrona powierzchni ziemi,

d) ochrona przed hałasem,

e) ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

f) ochrona kopalin,

g) ochrona zwierząt oraz roślin,

h) inne;

3) znak sprawy, dokument zatwierdził, data zatwierdzenia dokumentu, numery kart innych dokumentów

w sprawie – należy wpisać wyrazy "nie dotyczy", jeżeli odpowiednio dokument nie posiada znaku spra-

wy, nie podlegał procedurze zatwierdzania lub w wykazie nie znajdują się inne karty dokumentów w tej

samej sprawie;

4) data dokumentu – należy podać datę wydania dokumentu, datę wpływu dokumentu do organu prowa-

dzącego wykaz lub datę aktualizacji dokumentu;

5) miejsce przechowywania dokumentu – należy wpisać nazwę i siedzibę podmiotu przechowującego do-

kument, a także jego dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej). Należy też za-

mieścić informację o zniszczeniu dokumentu, jeżeli dokument uległ zniszczeniu;

6) adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu – należy zamieścić odnośnik do adresu elektro-

nicznego dokumentu, jeżeli dokument został udostępniony za pomocą powszechnie dostępnego syste-

mu teleinformatycznego;

7) zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji – należy wskazać podstawę prawną wyłączającą moż-

liwość udostępnienia informacji oraz zakres, w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia.

)