Wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.845

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Na podstawie art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR NALEPKI DLA POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO WJAZDU DO STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

wzór

Opis:

1. Informacje zawarte we wzorze nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

wzór

1 - rok produkcji pojazdu;

2 - rodzaj paliwa:

1) P - benzyna,

2) D - olej napędowy,

3) M - mieszanka (paliwo-olej),

4) LPG - gaz płynny (propan-butan),

5) CNG - gaz ziemny sprężony (metan),

6) H - wodór,

7) LNG - gaz ziemny skroplony (metan),

8) BD - biodiesel,

9) E85 - etanol,

10) EE - energia elektryczna,

11) 999 - inne;

3 - informacja, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu;

4 - nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu;

5 - numer rejestracyjny pojazdu;

6 - znak drogowy D-54.

2. Materiał nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Materiał, z którego jest wykonana nalepka, jest odporny na działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych.

3. Budowa i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - wymiary i kolory

wzór

1 - obramowanie:

1) kolor: CMYK 0, 0, 0, 100,

2) grubość: 0,5 mm,

3) zaokrąglenie rogów: 5 mm;

2 - tło:

1) kolor: CMYK 85, 20, 90, 5,

2) zaokrąglenie rogów: 4 mm,

3) kontur terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wtopiony w tło,

4) wymiary tła: 68 mm (szer.) x 68 mm (wys.);

3 - ramki na rodzaj paliwa i na wyłączenie gminne:

1) kolor: CMYK 0, 0, 0, 0,

2) grubość: 0,3 mm,

3) zaokrąglenie rogów: 1 mm,

4) wymiary ramek: 24 mm (szer.) x 8 mm (wys.);

4 - pole na numer rejestracyjny pojazdu:

1) kolor tła: CMYK 0, 0, 0, 0,

2) kolor obramowania: CMYK 0, 0, 0, 100,

3) grubość: 0,4 mm,

4) wymiary pola: 56 mm (szer.) x 12 mm (wys.);

5 - wymiary znaku drogowego D-54: 12 mm (szer.) x 12 mm (wys.).

4. Budowa i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - teksty i fonty

wzór

6 - napis "Rok produkcji": font: Roboto Condensed, Regular, 8 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

7 - rok produkcji: font: Roboto Condensed, Regular, 36 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

8 - napisy "Rodzaj paliwa" i "Wyłączenie gminne": font: Roboto Condensed, Regular, 8 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

9 - rodzaj paliwa i wyłączenie gminne: font: Roboto Condensed, Bold, 15 pt, CMYK 0, 0, 0, 0, wersaliki;

10 - nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu: font: Roboto Condensed, Regular, 13 pt, CMYK 0, 0, 0, 0, wersaliki;

11 - numer rejestracyjny pojazdu: font: Roboto Condensed, Regular, 30 pt, CMYK 0, 0, 0, 100.

5. Konstrukcja nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

wzór

Rysunek 1. Wymiary w mm i kształt nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

wzór

Rysunek 2. Wymiary w mm i kształt elementów nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

6. Wzór konturu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tła nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu wraz z wymiarami w mm

wzór

Rysunek 3. Najmniejszy kontur (kontur nr 1) Rysunek 4. Największy kontur (kontur nr 37)

wzór

Rysunek 5. Położenie konturów (największego i najmniejszego) względem siebie

wzór

Rysunek 6. Konstrukcja konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wzór

Rysunek 7a i 7b. Przezroczystości i grubości konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).