Wzór Morskiego Certyfikatu Pracy, Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy i Deklaracji Zgodności (część I i II). - Dz.U.2015.2102 - OpenLEX

Wzór Morskiego Certyfikatu Pracy, Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy i Deklaracji Zgodności (część I i II).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2102

Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru Morskiego Certyfikatu Pracy, Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy i Deklaracji Zgodności (część I i II) 2

Na podstawie art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
Morskiego Certyfikatu Pracy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
Deklaracji Zgodności (część I i II), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

MORSKI CERTYFIKAT PRACY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

TYMCZASOWY MORSKI CERTYFIKAT PRACY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. dotyczącą pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania (Dz. Urz. UE L 329 z 10.12.2013, str. 1).