Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2044

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI OSOBY DEPORTOWANEJ DO PRACY PRZYMUSOWEJ LUB OSADZONEJ W OBOZIE PRACY PRZEZ III RZESZĘ LUB ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego.

wzór

1. Tło w kolorze szarym, z przejściem tonalnym od koloru ciemnoszarego przy górnej krawędzi do koloru jasnoszarego przy krawędzi dolnej.

2. Od górnej lewej do dolnej lewej krawędzi znajduje się 6 poziomych linii łamanych, równoległych wobec siebie, o kątach wierzchołków wynoszących 90°, w kolorze szarym.

3. Przy lewej krawędzi znajduje się kwadrat z obramowaniem koloru fioletowego, którego przekątne mają położenie pionowe i poziome względem krawędzi, z polem koloru żółtego z wpisaną w niego literą "P" koloru fioletowego.

4. Przy górnej prawej krawędzi znajdują się 4 poziome linie łamane, równoległe względem siebie, o kątach wierzchołków wynoszących 90°, w kolorze szarym.

5. W prawym dolnym rogu znajduje się majuskułowy napis "LEGITYMACJA" koloru fioletowego, pod którym znajduje się majuskułowy tekst koloru szarego "OSOBY DEPORTOWANEJ DO PRACY PRZYMUSOWEJ LUB OSADZONEJ W OBOZIE PRACY PRZEZ III RZESZĘ LUB ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH". Ponad powyższymi napisami znajdują się barwy biało-czerwone w układzie pionowym.

wzór

1. Tło w kolorze szarym, z przejściem tonalnym od koloru jasnoszarego przy górnej krawędzi do koloru ciemnoszarego przy krawędzi dolnej, na którym znajduje się szereg nachodzących na siebie poziomych linii łamanych w kolorze szarym.

2. Po lewej stronie od górnej do dolnej krawędzi znajdują się barwy biało-czerwone w układzie pionowym, na których umiejscowiono kwadrat z obramowaniem koloru fioletowego, którego przekątne mają położenie pionowe i poziome względem krawędzi, z polem koloru żółtego z wpisaną w niego literą "P" koloru fioletowego.

3. Na środku znajduje się:

- majuskułowy tekst koloru czarnego "LEGITYMACJA NR" wraz z miejscem na wpisanie kolejnego numeru wydawanej legitymacji,

- poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia i nazwiska posiadacza legitymacji oraz tekst "Imię i Nazwisko" koloru czarnego,

- poniżej znajduje się miejsce na wpisanie numeru PESEL posiadacza legitymacji oraz napis "Nr PESEL" koloru czarnego,

- poniżej znajduje się tekst "Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych" koloru czarnego, pod którym znajduje się miejsce na faksymile podpisu organu.

4. W prawym dolnym rogu znajduje się:

- miejsce na hologram Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

- poniżej znajduje się napis "Warszawa" koloru czarnego wraz z miejscem na dokonanie wpisu daty wystawienia legitymacji.

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).