Wzór kwestionariusza osobowego oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.133.936

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
2)
ustawie o ochronie informacji niejawnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711);
3)
postępowaniu sprawdzającym - rozumie się przez to postępowanie sprawdzające, przeprowadzane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
1.
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Postępowanie sprawdzające prowadzi Pełnomocnik Ochrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA".
1.
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna przyjęcie, przez jednostkę organizacyjną CBA właściwą w sprawach kadr, pisemnego podania o przyjęcie do służby w CBA.
2.
Jednostka organizacyjna CBA, o której mowa w ust. 1, może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie przerwać w każdym czasie bez podania przyczyn, w sytuacji niespełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie lub niniejszym rozporządzeniu, a także w przypadku uznania kwalifikacji lub predyspozycji kandydata za niewystarczające do pełnienia służby w CBA.
1.
Kandydat, wobec którego przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, składa w jednostce organizacyjnej CBA, o której mowa w § 3 ust. 1, następujące dokumenty:
1)
wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z 3 aktualnymi fotografiami;
2)
życiorys;
3)
świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
4)
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
5)
wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
6)
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
2.
Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1, przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w celu ustalenia przydatności kandydata do służby w CBA, motywacji do jej podjęcia oraz poznania jego cech osobowych.
2.
Ocenę stopnia przydatności kandydata do służby w CBA zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
3.
Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1, kandydat okazuje, na żądanie, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
1.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat podlega badaniom psychologicznym oraz lekarskim mającym na celu ustalenie jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA.
2.
Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w CBA następuje na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zgodnie z przepisami o zasadach oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji, trybie orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybie postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.
Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w CBA na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być poddany:
1)
egzaminowi sprawności fizycznej;
2)
dodatkowemu badaniu psychologicznemu i poligraficznemu;
3)
badaniu psychotechnicznemu;
4)
innym badaniom i czynnościom mającym na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku.
Negatywny wynik albo niepoddanie się badaniom lub czynnościom, o których mowa w § 4, 5 lub 6, powoduje odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
1.
Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną predyspozycji kandydata do służby w CBA, której dokonują komisje powoływane przez Szefa CBA.
2.
W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych CBA.
3.
Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w CBA bierze się pod uwagę w szczególności:
1)
opinie z badań psychologicznych i lekarskich;
2)
doświadczenie zawodowe;
3)
poziom i/lub kierunek jego wykształcenia;
4)
wiek kandydata;
5)
znajomość języków obcych;
6)
posiadanie dodatkowych kwalifikacji i/lub uprawnień.
4.
Końcową ocenę predyspozycji kandydata do służby w CBA zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się:
1)
pozytywną oceną predyspozycji do służby w CBA i którego zamierza się przyjąć do służby w CBA - zawiadamia się o możliwości przyjęcia do służby w CBA;
2)
negatywną oceną predyspozycji do służby w CBA albo pozytywną oceną predyspozycji do służby w CBA, ale którego z innych przyczyn nie zamierza się przyjąć do służby w CBA - zawiadamia się pisemnie o odmowie przyjęcia do służby w CBA.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

wzór