Wzór kontraktu socjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.218.1439

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór kontraktu socjalnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Formularze kontraktu socjalnego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, mogą być wykorzystywane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2011 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 42, poz. 409).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR
(pieczęć ośrodka pomocy

społecznej)

Data zawarcia kontraktu

socjalnego

.............................................

KONTRAKT SOCJALNY

określający sposób współdziałania między:

1) osobą/rodziną a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej

(część I A i II A);

2) osobą a pracownikiem socjalnym w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawo-

dowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

(część I B i II B)

(art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

Część I A

USTALENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO

w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej

I. Strony kontraktu socjalnego

1. Dane osoby/rodziny1) zawierającej kontrakt socjalny

1Nazwisko2Imię
3Adres zamieszkania/pobytu4Numer PESEL lub nazwa

i numer dokumentu tożsa-

mości w przypadku braku

numeru PESEL

______________

1) W przypadku rodziny wpisać w kolejnych rubrykach dane wszystkich członków rodziny, których będą dotyczyć postano-

wienia kontraktu socjalnego.

1Nazwisko2Imię
3Adres zamieszkania/pobytu4Numer PESEL lub nazwa

i numer dokumentu tożsa-

mości w przypadku braku

numeru PESEL

2. Dane pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej

NazwiskoImięNr telefonu kontaktowego

II. Ocena sytuacji życiowej osoby/rodziny i ustalone w związku z tą sytuacją cele/plan pracy socjalnej

1. Przyczyny trudnej sytuacji życiowej ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2. Możliwości osoby/rodziny pozwalające na rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej .....................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3. Ograniczenia osoby/rodziny lub bariery w środowisku powodujące utrudnienia w rozwiązywaniu trudnej

sytuacji życiowej .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

4. Cele, które ma osiągnąć osoba/rodzina, umożliwiające przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej

4.1 cel lub cele główne2) .....................................................................................................................................

4.2 cele szczegółowe i przewidywane efekty działania

a) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

c) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

d) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

e) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

_______________

2) W odniesieniu do podstawowej przyczyny powodującej trudną sytuację życiową z uwzględnieniem indywidualnych cech

osoby (osób) podpisującej(ych) kontrakt socjalny.

III. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt II.4, strony podejmują następujące działania3)

1Pani/Pan

.......................................................................................

(imię i nazwisko)

działanie4)

w terminie2Pracownik socjalny

działanie4)

w terminie
1Pani/Pan

.......................................................................................

(imię i nazwisko)

działanie4)

w terminie2Pracownik socjalny

działanie4)

w terminie

_____________

3) Wpisać osoby będące stronami, z którymi zawiera się kontrakt socjalny, zgodnie z tabelą w pkt I.

4) W kolejnych rubrykach wpisać zobowiązania odnośnie do celów szczegółowych, o których mowa w pkt II.4.2 lit. a–e.

IV. W przypadku braku możliwości wynegocjowania kontraktu socjalnego stronom przysługuje prawo do wy-

stąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych.

V. Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym nastąpi w dniu .................................................

VI. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji ustalonych w nim działań, uzgodnić ko-

nieczność wprowadzenia zmian kontraktu socjalnego.

VII. Ustalenia dotyczące sposobu przekazywania ewentualnych świadczeń, w tym pomocy pieniężnej, kore-

spondencji i innych

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

VIII. Osoba/rodzina zawierająca kontrakt socjalny została zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

IX. Kontrakt socjalny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

..................................................................................................................................................

(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)

..................................................................................................................................................

(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)

CZĘŚĆ II A

w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej

OCENA REALIZACJI DZIAŁAŃ USTALONYCH W KONTRAKCIE SOCJALNYM

I. Ocena dokonana przez strony oraz wnioski z realizacji poszczególnych postanowień kontraktu socjalnego

ustalonych w dniu ........................................5)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

1. Kontrakt socjalny jest realizowany zgodnie z ustaleniami – nie wymaga dokonywania zmian.

2. Kontrakt socjalny wymaga wprowadzenia zmian i podjęcia przez strony następujących działań

1Pani/Pan (imię i nazwisko)

........................................................

działanie6)

w terminie:2Pracownik socjalny

działanie6)

w terminie:
1Pani/Pan (imię i nazwisko)

........................................................

działanie6)

w terminie:2Pracownik socjalny

działanie6)

w terminie:

_____________

5) Wypełnić w odniesieniu do celów określonych w kontrakcie socjalnym.

6) W kolejnych rubrykach wpisać zobowiązania odnośnie do celów szczegółowych, o których mowa w części I A pkt II.4.2

lit. a–e.

II. W przypadku braku możliwości wynegocjowania zmian kontraktu socjalnego stronom przysługuje prawo do

wystąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych.

III. Ocena realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjalnego nastąpi w dniu .......................................7)

IV. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjal-

nego, uzgodnić konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w kontrakcie socjalnym.

V. Osoba/rodzina zawierająca kontrakt socjalny została zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

VI. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..................................................................................................................................................

(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)

..................................................................................................................................................

(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)

_____________

7) Do kolejnej oceny stosuje się część II A wzoru kontraktu socjalnego.

(pieczęć ośrodka pomocy

społecznej)

Data zawarcia kontraktu

socjalnego

.............................................

KONTRAKT SOCJALNY

Część I B

USTALENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO

w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej

lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

(dotyczy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa

w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

I. Strony kontraktu socjalnego

1. Dane osoby zawierającej kontrakt socjalny

1Nazwisko2Imię
3Adres zamieszkania/pobytu4Numer PESEL lub nazwa

i numer dokumentu tożsa-

mości w przypadku braku

numeru PESEL

2. Dane pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

NazwiskoImięNr telefonu kontaktowego

II. Ocena sytuacji życiowej osoby bezrobotnej

1. Przyczyny aktualnej sytuacji życiowej osoby bezrobotnej .........................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2. Możliwości osoby bezrobotnej oraz możliwości występujące w środowisku pozwalające na wzmocnienie

aktywności i samodzielności lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ...................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3. Ograniczenia występujące po stronie osoby bezrobotnej lub bariery w środowisku powodujące trudności

we wzmocnieniu aktywności i samodzielności lub w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ....................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

4. Od kiedy jest osobą bezrobotną i jakie były podejmowane działania przeciwdziałające tej sytuacji oraz

wzmacniające aktywność i samodzielność życiową, zawodową lub przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

5. Przyczyny niepowodzenia działań, o których mowa w pkt 4 .....................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

6. Efekty podjętych działań, o których mowa w pkt 4, wymagające dalszego wsparcia ................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

7. Cele, które ma osiągnąć osoba, aby wzmocnić aktywność i samodzielność życiową, zawodową lub prze-

ciwdziałać wykluczeniu społecznemu

7.1 cel lub cele główne1) .....................................................................................................................................

7.2 cele szczegółowe i przewidywane efekty działania:

a) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

c) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

d) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

e) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

f) ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

________________

1) W odniesieniu do podstawowej przyczyny powodującej trudną sytuację życiową z uwzględnieniem indywidualnych cech

osoby podpisującej kontrakt socjalny.

III. W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu strony podejmują następujące działa-

nia, w tym także finansowane z różnych źródeł

1Pani/Pan

............................................................................................

(imię i nazwisko)

działanie2)

w terminie2Pracownik socjalny

działanie2)

w terminie

_____________

2) W odniesieniu do celów określonych w pkt II.7.2 lit. a–f.

IV. W przypadku braku możliwości wynegocjowania kontraktu socjalnego stronom przysługuje prawo do wy-

stąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych.

V. Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym nastąpi w dniu .................................................

VI. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji ustalonych w nim działań, uzgodnić ko-

nieczność wprowadzenia zmian kontraktu socjalnego.

VII. Ustalenia dotyczące sposobu przekazywania ewentualnych świadczeń, w tym pomocy pieniężnej, kore-

spondencji i innych

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

VIII. Osoba bezrobotna zawierająca kontrakt socjalny została zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 usta-

wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

IX. Kontrakt socjalny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

..................................................................................................................................................

(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)

CZĘŚĆ II B

w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej

lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

(dotyczy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa

w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

OCENA REALIZACJI DZIAŁAŃ USTALONYCH W KONTRAKCIE SOCJALNYM

I. Ocena dokonana przez strony oraz wnioski z realizacji poszczególnych postanowień kontraktu socjalnego

ustalonych w dniu .................................3)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

1. Kontrakt socjalny jest realizowany zgodnie z ustaleniami – nie wymaga dokonywania zmian.

2. Kontrakt socjalny wymaga wprowadzenia zmian i podjęcia przez strony następujących działań

1Pani/Pan

....................................................................

(imię i nazwisko)

działanie4)

w terminie2Pracownik socjalny

działanie4)

w terminie

II. W przypadku braku możliwości wynegocjowania zmian kontraktu socjalnego stronom przysługuje prawo do

wystąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych.

____________

3) Wypełnić w odniesieniu do celów określonych w części I B wzoru kontraktu socjalnego.

4) W odniesieniu do części I B pkt III wzoru kontraktu socjalnego.

III. Ocena realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjalnego nastąpi w dniu .......................................5)

IV. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjal-

nego, uzgodnić konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w kontrakcie socjalnym.

V. Osoba zawierająca kontrakt socjalny została zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

VI. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..................................................................................................................................................

(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)

_____________

5) Do kolejnej oceny kontraktu socjalnego stosuje się część II B wzoru kontraktu socjalnego.