Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.82.760

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych

Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wzór karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o nacisku osi pojedynczej ponad 98 kN (10,0 t) do 112,7 kN (11,5 t) po głównych drogach tranzytowych;
2) sposób wypełniania karty opłaty dodatkowej;
3) okres ważności karty opłaty dodatkowej.
§  2. Ustala się wzór:
1) karty opłaty dodatkowej dla pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o zawieszeniu standardowym, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) karty opłaty dodatkowej dla pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o zawieszeniu pneumatycznym, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.
1. Kartę opłaty dodatkowej wypełnia pracownik jednostki, która ją wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, przed rozpoczęciem przejazdu, wpisując w odpowiednich miejscach następujące dane:
1) numer rejestracyjny pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów;
2) datę rozpoczęcia przejazdu;
3) datę wydania karty opłaty dodatkowej.
2. W części dotyczącej numeru rejestracyjnego pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów i daty rozpoczęcia przejazdu, karta opłaty dodatkowej może być wypełniona przez przedsiębiorcę uiszczającego opłatę dodatkową.
3. W przypadku wykonywania przejazdu zespołem pojazdów na karcie opłaty dodatkowej należy wpisać zarówno numer rejestracyjny pojazdu silnikowego, jak i numer rejestracyjny przyczepy, w tym naczepy.
4. Datę rozpoczęcia przejazdu oraz datę wydania karty opłaty dodatkowej należy wpisać tak, aby wszystkie pola karty były wypełnione, przy czym dzień i miesiąc powinien być oznaczony dwiema cyframi, a rok czterema cyframi.
§  4.
1. Karta opłaty dodatkowej powinna być wypełniona w sposób wyraźny i czytelny, uniemożliwiający dokonanie zmian dotyczących danych, o których mowa w § 3 ust. 1
2. Karta opłaty dodatkowej niewypełniona lub wypełniona w sposób inny niż określony w § 3, a także zawierająca poprawki, nie stanowi dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty dodatkowej.
§  5. Karta opłaty dodatkowej zachowuje ważność przez okres 30 dni od daty jej wydania.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR KARTY OPŁATY DODATKOWEJ DLA POJAZDU SILNIKOWEGO LUB ZESPOŁU POJAZDÓW O ZAWIESZENIU STANDARDOWYM

(format 80-105 mm)

wzór

Opis karty:

- kolor blankietu karty beżowy,

- papier ze znakiem wodnym,

- tło giloszowe,

- rozeta stalorytnicza z efektem kątowym wykonana farbą stalorytniczą optycznie zmienną,

- mikrodruk,

- papier zabezpieczony chemicznie, włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w świetle dziennym, oraz włókna aktywne w UV,

- seria i numer (niepowtarzalny i ciągły), wykonane farbą aktywną UV,

- napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KARTY OPŁATY DODATKOWEJ DLA POJAZDU SILNIKOWEGO LUB ZESPOŁU POJAZDÓW O ZAWIESZENIU PNEUMATYCZNYM

(format 80-105 mm)

wzór

Opis karty:

- kolor blankietu karty kasztanowy,

- papier ze znakiem wodnym,

- tło giloszowe,

- rozeta stalorytnicza z efektem kątowym wykonana farbą stalorytniczą optycznie zmienną,

- mikrodruk,

- papier zabezpieczony chemicznie, włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w świetle dziennym, oraz włókna aktywne w UV,

- seria i numer (niepowtarzalny i ciągły), wykonane farbą aktywną UV,

- napisy w kolorze czarnym.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).