Wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.50.274

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 kwietnia 1995 r.
w sprawie wzoru informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 8a ust. 4 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1993 r. Nr 47, poz. 211) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujący wzór informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych:

"Minister Zdrowia ostrzega:

palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną chorób nowotworowych i zawału serca".

Informację, o której mowa w § 1, należy umieścić tak, aby:
1)
zajmowała nie mniej niż 10% powierzchni reklamy,
2)
nie była zasłonięta przez inny napis lub rysunek,
3)
tło, na którym została zamieszczona, kontrastowało z napisem.
Graficzną formę reklamy wyrobów tytoniowych, prowadzonej w dniu wejścia w życie rozporządzenia, dostosować należy do wymogów przewidzianych tym rozporządzeniem w terminie dwóch miesięcy od dnia jego ogłoszenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.