Wzór informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.213.2084

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Wzór informacji o:
1)
wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej,
2)
wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

- stanowi załącznik do rozporządzenia.

Wzór określony w § 1 stosuje się do kwot wycofanych lub przeniesionych po dniu 31 grudnia 2002 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe, banki prowadzące kasy mieszkaniowe oraz kasy oszczędnościowo-budowlane dla celów podatkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 41).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715 i Nr 141, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956.

ZAŁĄCZNIK

PIT-14

INFORMACJA O:

- WYSOKOŚCI WYCOFANEGO ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WKŁADU BUDOWLANEGO LUB MIESZKANIOWEGO *)

- WYSOKOŚCI WYCOFANYCH LUB PRZENIESIONYCH NA RZECZ OSÓB TRZECICH OSZCZĘDNOŚCI Z KASY MIESZKANIOWEJ

wzór