Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2431

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych

Na podstawie art. 149 ust. 7 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa wzór informacji o uzyskanych opłatach egzekucyjnych oraz opłatach egzekucyjnych podlegających przekazaniu zgodnie z art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej "Informacją w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa".
2.  Wzór Informacji w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

OEG-1 INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY EGZEKUCYJNEJ STANOWIĄCEJ DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

wzór