Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1007

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

Na podstawie art. 103 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. może być stosowany wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu, określony w załączniku do rozporządzenia uchylanego w § 3, z tym że nie jest wymagane opatrzenie informacji pieczątką podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz. U. poz. 780).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

VAT-23 INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKA TRANSPORTU

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).