Wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1733

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz z 2021 r. poz. 1329) zarządza się, co następuje:
Określa się następujące wzory:
1)
wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór informacji o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór informacji o sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA O SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA O SPRZEDAŻY BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA, NA POSIADANIE KTÓREJ JEST WYMAGANE POZWOLENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ I ISTOTNYCH CZĘŚCI

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części (Dz. U. poz. 1577), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1329) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.