Wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest... - Dz.U.2019.1577 - OpenLEX

Wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1577

Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:
Określa się następujące wzory:
1)
wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór informacji o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór informacji o sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Do dnia 14 grudnia 2019 r. w informacji o dokonanej sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części nie wpisuje się kategorii/podkategorii broni.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA O SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

INFORMACJA O SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

DANE SPRZEDAWCY:.........................................................................

(miejscowość i data sporządzenia informacji)

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
(imię i nazwisko / firma lub nazwa)ADRESAT INFORMACJI: ........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)
..........................................................................
..................................................................................................
(numer koncesji)
..................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP)DATA I MIEJSCE SPRZEDAŻY:
DANE NABYWCY: ..........................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)
..........................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU MATERIAŁÓW

WYBUCHOWYCH:

..................................................................................................
(numer koncesji – jeżeli dotyczy)...................................................................................................................
(imię i nazwisko)
..................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP – nabywcy innego niż osoba fizyczna)...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości oraz oznaczenie organu, który wydał
..................................................................................................dokument tożsamości)
..................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości oraz organ, który wydał dokument tożsamości – w przypadku gdy

nabywcą jest osoba fizyczna)

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu uprawniającego do odbioru
..................................................................................................materiałów wybuchowych)
..................................................................................................
..................................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu uprawniającego do nabycia materiałów wybuchowych)

WYKAZ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

LP.NAZWA HANDLOWA

MATERIAŁU

WYBUCHOWEGO

OZNACZENIE

PRODUCENTA

NUMER PARTIIROK

PRODUKCJI

ILOŚĆ

(MASA)

DODATKOWE

OZNACZENIA

FABRYCZNE

STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA

1
2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA O SPRZEDAŻY BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA, NA POSIADANIE KTÓREJ JEST WYMAGANE POZWOLENIE

INFORMACJA O SPRZEDAŻY BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA, NA POSIADANIE KTÓREJ JEST

WYMAGANE POZWOLENIE

DANE SPRZEDAWCY:.........................................................................

(miejscowość i data sporządzenia informacji)

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
(imię i nazwisko / firma lub nazwa)ADRESAT INFORMACJI: ........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)
..........................................................................
..................................................................................................
(numer koncesji)
..................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP)DATA I MIEJSCE SPRZEDAŻY:
..........................................................................
..........................................................................
DANE NABYWCY:
..........................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)
..................................................................................................
..................................................................................................DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU BRONI:
.....................................................................................................................................................................................................................
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)(imię i nazwisko)
.....................................................................................................................................................................................................................
(numer koncesji – jeżeli dotyczy)...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości oraz oznaczenie organu, który wydał
(numer identyfikacji podatkowej NIP – nabywcy innego niż osoba

fizyczna)

dokument tożsamości)
..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer PESEL, a jeżeli nie

został nadany – nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości oraz

organ, który wydał dokument tożsamości – w przypadku gdy nabywcą

jest osoba fizyczna)

...................................................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu uprawniającego do odbioru
broni palnej)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu uprawniającego do nabycia broni palnej)

WYKAZ SPRZEDANEJ BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA, NA POSIADANIE KTÓREJ JEST

WYMAGANE POZWOLENIE (oddzielnie dla każdego typu broni)

LP.OZNAKOWANIEPAŃSTWO

WYTWORZENIA*

KALIBERMARKAKATEGORIA/

PODKATEGORIA/TYP**

1
2

___________________________________

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz. U. UE L z dnia 28.11.2012).

Kategorie i podkategorie broni są określone w załączniku do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

INFORMACJA O SPRZEDAŻY STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ I ISTOTNYCH CZĘŚCI

INFORMACJA O SPRZEDAŻY STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ I ISTOTNYCH CZĘŚCI

DANE SPRZEDAWCY:.........................................................................

(miejscowość i data sporządzenia informacji)

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)ADRESAT INFORMACJI: ........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)
..........................................................................
..................................................................................................
(numer koncesji)
..................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP)DATA I MIEJSCE SPRZEDAŻY:
DANE NABYWCY: ..........................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)
..........................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU STRZELECKIEJ

BRONI PALNEJ LUB ISTOTNYCH CZĘŚCI:

.....................................................................................................................................................................................................................
(numer koncesji – jeżeli dotyczy)(imię i nazwisko)
.....................................................................................................................................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP – nabywcy innego niż osoba...................................................................................................................
fizyczna)...................................................................................................................
..................................................................................................(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości oraz oznaczenie organu, który wydał
..................................................................................................dokument tożsamości)
..................................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer PESEL, a jeżeli nie

został nadany – nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości oraz

organ, który wydał dokument tożsamości – w przypadku gdy

nabywcą jest osoba fizyczna)

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu uprawniającego do odbioru
..................................................................................................strzeleckiej broni palnej lub istotnych części)
..................................................................................................
..................................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu

uprawniającego do nabycia strzeleckiej broni palnej lub istotnych

części)

WYKAZ SPRZEDANEJ STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ I ISTOTNYCH CZĘŚCI

LP.OZNAKOWANIE BRONI/

ISTOTNYCH CZĘŚCI*

OKREŚLENIE

ISTOTNYCH CZĘŚCI**

KALIBERMARKAKATEGORIA/

PODKATEGORIA/TYP***

1
2

_______________________________

W przypadku sprzedaży broni oprócz oznakowania broni wpisuje się oznakowanie istotnych części umieszczonych w broni, jeżeli jest inne od oznakowania na szkielecie lub komorze zamkowej broni.

Istotne części zostały określone w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495).

Kategorie i podkategorie broni są określone w załączniku do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495).

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).