§ 3. - Wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1577

Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.