Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1043

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

Na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

INFORMACJA

O RODZAJACH I LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY PALIW CIEKŁYCH WYKORZYSTYWANEJ DO PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

wzór

OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami ciekłymi z zagranicą, oraz podmioty przywożące składają Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informację o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791).

2. Informację składa się w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

3. Niewypełnienie któregokolwiek z pól, w którym wymagana jest wartość liczbowa, jest równoznaczne z wpisaniem wartości "zero" (0).

4. Niewypełnienie danej tabeli będzie równoznaczne z oświadczeniem, że przedsiębiorstwo energetyczne lub podmiot przywożący nie posiada danego typu infrastruktury paliw ciekłych.

5. Wielkości odnoszące się do jednostek objętościowych, masowych lub wydajnościowych należy wpisywać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

6. Przedsiębiorstwo energetyczne oraz podmiot przywożący aktualizują złożoną informację w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji danej infrastruktury lub trwałego zaprzestania jej eksploatacji. Wyłączenie infrastruktury celem jej serwisowania, modernizacji lub przebudowy nie uważa się za trwałe zaprzestanie eksploatacji.

7. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające różne koncesje oraz wpis do rejestru składa jedną informację.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. W polu 1 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany w Polsce podmiotowi składającemu informację.

2. Pole 2 fakultatywnie wypełnia organ przyjmujący sprawozdanie przez ewentualne nadanie przedsiębiorstwu energetycznemu składającemu sprawozdanie indywidualnego numeru.

3. Znakiem "X" należy zaznaczyć, czy jest to złożenie informacji czy jej aktualizacja. Aktualizacja dotyczy tylko zmienianych elementów infrastruktury i należy w niej podać liczbę elementów infrastruktury, które są wykorzystywane po aktualizacji.

Część A. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO albo PODMIOTU PRZYWOŻĄCEGO

1. W poz. Al, A2, A3, A4, A5, A6 - wpisuje się odpowiednio pełną nazwę, numer REGON (jeżeli posiada), PESEL (jeżeli posiada), rodzaj i numer lub numery koncesji (jeżeli posiada), numer wpisu do rejestru oraz adres siedziby przedsiębiorstwa energetycznego albo podmiotu przywożącego składającego informację. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który prowadzi działalność na terytorium RP w ramach oddziału z siedzibą na terytorium RP utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.), należy wpisać ww. dane dotyczące oddziału.

Część B. INFRASKTRUKTURA PALIW CIEKŁYCH

B1. Instalacje wytwarzania paliw ciekłych:

- Kolumna 13: liczba porządkowa,

- Kolumna 14: należy podać rodzaj instalacji służącej wyłącznie do wytwarzania paliw ciekłych, mogą to być zarówno urządzenia, jak i w przypadku rafinerii - zespoły urządzeń rafineryjnych, a także zbiorniki wykorzystywane w procesie produkcji,

- Kolumna 15: należy podać liczbę poszczególnych instalacji wytwarzania paliw ciekłych,

- Kolumna 16: należy podać informacje dotyczące wydajności nominalnej zespołów rafineryjnych lub jednostek przetwórczych, wyrażone w m3/dobę (w przypadku LPG i COO w kg/dobę). W przypadku zbiorników należy wprowadzić "nie dotyczy",

- Kolumna 17: należy wskazać adres instalacji wytwarzania paliw ciekłych, tj.: ulicę, numer porządkowy nieruchomości, kod pocztowy oraz miasto. W przypadku braku adresu lub w przypadku potrzeby doprecyzowania lokalizacji instalacji dozwolone jest wprowadzenie współrzędnych geograficznych zgodnie z systemem WGS-84.

B2. Instalacje magazynowania paliw ciekłych:

- Kolumna 18: liczba porządkowa,

- Kolumna 19: należy podać nazwę instalacji magazynowania paliw ciekłych (np. baza paliw, terminal, magazyn),

- Kolumna 20: należy podać rodzaj zbiornika (np. naziemny, podziemny). Zbiorniki magazynowe, będące równocześnie częścią innych instalacji, np. wytwarzania paliw ciekłych lub instalacji przeładunku, powinny być uwzględnione również w tabelach B1 i B3.

- Kolumna 21: liczba zbiorników,

- Kolumna 22: łączna pojemność nominalna zbiorników wyrażona w m3,

- Kolumna 23: należy wskazać adres instalacji magazynowania paliw ciekłych, tj.: ulicę, numer porządkowy nieruchomości, kod pocztowy oraz miasto. W przypadku braku adresu lub w przypadku potrzeby doprecyzowania lokalizacji instalacji dozwolone jest wprowadzenie współrzędnych geograficznych zgodnie z systemem WGS-84.

B3. Instalacje przeładunku paliw ciekłych:

- Kolumna 24: liczba porządkowa,

- Kolumna 25: należy podać nazwę instalacji przeładunkowej (np. instalacja załadunkowa, instalacja rozładunkowa),

- Kolumna 26: rodzaj instalacji przeładunkowej (np. cystern samochodowych, cystern kontenerowych, cystern kolejowych, statków),

- Kolumna 27: należy wpisać liczbę poszczególnych rodzajów instalacji,

- Kolumna 28: należy wpisać wydajność nominalną w m3 na godzinę,

- Kolumna 29: należy wskazać adres instalacji przeładunkowej paliw ciekłych, tj.: ulicę, numer porządkowy nieruchomości, kod pocztowy oraz miasto. W przypadku braku adresu lub w przypadku potrzeby doprecyzowania lokalizacji instalacji dozwolone jest wprowadzenie współrzędnych geograficznych zgodnie z systemem WGS-84.

B4. Stacje paliw ciekłych:

- Kolumna 30: liczba porządkowa,

- Kolumna 31: należy wpisać nazwę lub numer stacji paliw,

- Kolumna 32: należy podać liczbę wszystkich zbiorników na terenie stacji paliw,

- Kolumna 33: należy wpisać łączną pojemność zbiorników jako ich pojemność nominalną wynikającą z dokumentacji dozoru technicznego,

- Kolumna 34: należy wpisać rodzaje paliw ciekłych, o których mowa w art. 3 pkt 3b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jakimi dokonywany jest obrót na stacji paliw,

- Kolumna 35: należy wskazać adres stacji paliw ciekłych, tj.: ulicę, numer porządkowy nieruchomości, kod pocztowy oraz miasto. W przypadku braku adresu lub w przypadku potrzeby doprecyzowania lokalizacji dozwolone jest wprowadzenie współrzędnych geograficznych zgodnie z systemem WGS-84.

B5. Kontenerowe stacje paliw ciekłych:

- Kolumna 36: liczba porządkowa,

- Kolumna 37: oznaczenie stacji,

- Kolumna 38: należy podać liczbę komór,

- Kolumna 39: należy wpisać łączną pojemność komór, wyrażoną w m3,

- Kolumna 40: należy wpisać rodzaje paliw ciekłych, o których mowa w art. 3 pkt 3b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jakimi dokonywany jest obrót na stacji paliw,

- Kolumna 41: należy wskazać adres kontenerowej stacji paliw ciekłych, tj.: ulicę, numer porządkowy nieruchomości, kod pocztowy oraz miasto. W przypadku braku adresu lub w przypadku potrzeby doprecyzowania lokalizacji dozwolone jest wprowadzenie współrzędnych geograficznych zgodnie z systemem WGS-84.

B6. Środki transportu paliw ciekłych:

- Kolumna 42: liczba eksploatowanych środków transportu, odpowiednio w kolejnych wierszach cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny kontenerowe oraz statki,

- Kolumna 43: numery identyfikacyjne środków transportu,

- Kolumna 44: w przypadku korzystania ze środków transportu innych firm - należy wpisać nazwę i adres firmy transportowej świadczącej usługę transportu paliw ciekłych na terytorium RP.

B7. Rurociągi:

- Kolumna 45: liczba porządkowa,

- Kolumna 46: należy wpisać przebieg rurociągu przez wpisanie nazwy punktów połączonych,

- Kolumna 47: rodzaj rurociągu (przesyłowy lub dystrybucyjny),

- Kolumna 48: długość rurociągu wyrażona w kilometrach,

- Kolumna 49: wymiar nominalny rurociągu,

- Kolumna 50: wydajność wyrażona w m3 na dobę.

C. Załączniki:

- Pole 51: w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - dokument potwierdzający, iż osoba działająca w jego imieniu jest skutecznie umocowana i uprawniona do reprezentacji zgodnie z prawem właściwym określonym w odrębnych przepisach.

D. Podpis osoby uprawnionej do złożenia informacji:

- Pole 52: imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia informacji,

- Pole 53: numer telefonu do osoby uprawnionej do złożenia informacji,

- Pole 54: data i podpis osoby uprawnionej do złożenia informacji.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).