Wzór imienny upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. - Dz.U.2004.129.1371 - OpenLEX

Wzór imienny upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.129.1371

Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

Na podstawie art. 3 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli przeprowadzanej w zakresie:
1)
ilości i jakości zboża objętego zakupem lub sprzedażą interwencyjną oraz warunków jego przechowywania przez przedsiębiorców, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawarła umowy o przechowywanie tego zboża,
2)
uznawania przetwórców oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno

- stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UPOWAŻNIENIE nr ....

wzór

Opis:

wymiary upoważnienia - szerokość - 148 mm, wysokość - 210 mm