Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1064

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli dotyczących instrumentów finansowych

Na podstawie art. 50a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w:
1) art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późn. zm.),
2) art. 50a ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- zwanego dalej "upoważnieniem do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli dotyczących instrumentów finansowych".

2.  Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli dotyczących instrumentów finansowych stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UPOWAŻNIENIE NR...

DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W RAMACH KONTROLI DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

wzór

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).