Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.951

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Na podstawie art. 283 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723 i 771) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. poz. 2305).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KON-W IMIENNE UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).