§ 2. - Wzór i sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz... - Dz.U.2014.1513 - OpenLEX

§ 2. - Wzór i sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1513

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2014 r.
§  2.
1.
Centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, zapisywanych i gromadzonych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, zmian lub uzupełnień przez osoby nieuprawnione.
2.
Wpis do centralnego rejestru polega na wprowadzeniu danych zawartych w ostatecznych decyzjach, o których mowa w § 4, do właściwego zbioru danych w centralnym rejestrze.
3.
Z chwilą zamieszczenia danych we właściwym zbiorze danych w centralnym rejestrze wpis uważa się za dokonany.
4.
Wpisu do właściwego zbioru danych w centralnym rejestrze dokonuje się pod oddzielną pozycją, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności oraz datą dokonania wpisu.