§ 7. - Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  7.
Sąd rejestrowy z urzędu zarządza dokonanie wpisów określonych w § 4 ust. 1 rubryka dziesiąta oraz w § 4 ust. 2.