§ 1. - Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  1.
Rejestr stowarzyszeń, zwany dalej "rejestrem", prowadzony dla rejestrowania stowarzyszeń i związków stowarzyszeń tworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104), zwanej dalej "ustawą", składa się z dwóch działów:
1) 1
działu A, do którego wpisuje się stowarzyszenia oraz terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy,
2)
działu B, do którego wpisuje się związki stowarzyszeń.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.87.507) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1990 r.