Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1441

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych

Na podstawie art. 53e § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, zwanego dalej "wykazem".
§  2. 
1.  Wykaz prowadzi urzędnik wyborczy, o którym mowa w art. 53b § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej "ustawą".
2.  Wykaz prowadzi się w postaci księgi albo w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.
3.  Wykaz w postaci elektronicznej zawiera odpowiednio wszystkie dane przewidziane we wzorze wykazu w postaci księgi.
4.  Dane do wykazu wpisuje urzędnik wyborczy.
5.  Wzór wykazu prowadzonego w postaci księgi jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Po przygotowaniu pakietu wyborczego, o którym mowa w art. 53g § 1 ustawy, i umieszczeniu go w kopercie na pakiet wyborczy, do wykazu wpisuje się dane określone w rubrykach nr 1-4 załącznika do rozporządzenia.
2.  Datę nadania pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej wydanego przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118).
3.  Datę doręczenia pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie potwierdzenia doręczenia otrzymanego z placówki pocztowej operatora wyznaczonego w postaci papierowej.
4.  Jeżeli wyborca nie może pisemnie pokwitować obioru pakietu wyborczego, datę doręczenia pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie pisemnego stwierdzenia tego faktu przez osobę doręczającą pakiet wyborczy na druku potwierdzenia doręczenia stosowanym przez operatora wyznaczonego. Dodatkowo w rubryce "Uwagi" odnotowuje się wyjaśnienie przyczyny braku pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę.
5.  W wykazie, w rubryce "Uwagi", odnotowuje się także dokonanie przez wyborcę zwrotu pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym, jak również fakt niedoręczenia pakietu wyborczego do wyborcy.
§  4.  Aktualizacji danych w wykazie dokonuje się od razu po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane. O dokonanej aktualizacji informuje się niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PAKIETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH....................................................................................................................................

(nazwa wyborów)

ZARZĄDZONYCH NA:....................................................................................................................................

(data wyborów)

Imię i nazwisko urzędnika wyborczego oraz nazwa gminy będącej obszarem jego działania

1. KOLEJNY

NUMER

WYKAZU

2. DANE WYBORCY

3. ADRES WYBORCY

4. DATA

PRZYGOTOWANIA

PAKIETU

WYBORCZEGO

5. DATA NADANIA

PAKIETU

WYBORCZEGO

W PLACÓWCE POCZTOWEJ

6. DATA

DORĘCZENIA

PAKIETU

WYBORCZEGO

7. UWAGI

Nazwisko

Imię

(imiona)

Numer PESEL (a dla obywatela

UE niebędącego obywatelem

polskim – nr paszportu lub nazwa

i nr innego dokumentu

stwierdzającego tożsamość)

Podpis z podaniem imienia i nazwiska urzędnika wyborczego, który umieszcza się na każdym arkuszu wykazu.

Wymóg ten nie dotyczy wykazu w postaci elektronicznej.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz. U. poz. 120), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130 i 1349) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.