Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

Na podstawie art. 171a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1. 
Metrykę sprawy można prowadzić, wypełniając ją odręcznie albo przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego.
2. 
W przypadku gdy metryka jest prowadzona przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego, informację o prowadzeniu metryki przy wykorzystaniu tego narzędzia zamieszcza się w aktach sprawy, a metrykę drukuje się:
1)
w razie potrzeby w trakcie postępowania podatkowego, w tym na żądanie strony postępowania podatkowego;
2)
po podjęciu ostatniej czynności w sprawie.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, po wydrukowaniu metrykę dołącza się do akt sprawy.
4. 
Wzór metryki określa załącznik do rozporządzenia.
W przypadku akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016), metrykę stanowi chronologiczne zestawienie podejmowanych czynności zawierające dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2012 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Metryka sprawy

Znak sprawy
Lp.Data podjętej

czynności

Imię i nazwisko oraz

stanowisko służbowe

osoby, która podjęła

czynność

Określenie

podjętej

czynności

Rodzaj, data

i ewentualnie identyfikator

dokumentu określającego

podjętą czynność1)

1) Możliwe jest wskazanie znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora dokumentu, do którego odnosi się

dana czynność; dopuszcza się dodatkowe oznaczenie dokumentów w sprawie w celu ułatwienia powiązania ich z wpisem w metryce

sprawy; jeżeli podjęta czynność nie wymaga sporządzenia dokumentu określającego tę czynność, to należy odwołać się do dokumentu

uprzednio sporządzonego.