Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1025

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwanego dalej "Instytutem";
2) wzór rocznego sprawozdania z działalności Instytutu.
§  2.  Niezbędnymi elementami rocznego sprawozdania z działalności Instytutu są:
1) informacje o Instytucie, zawierające dane jednostki, informacje o organach Instytutu i strukturze organizacyjnej;
2) informacje o zadaniach i działaniach Instytutu;
3) informacje o gospodarce finansowej Instytutu.
§  3.  Wzór rocznego sprawozdania z działalności Instytutu stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR