Wzór formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej. - Dz.U.2012.513 - OpenLEX

Wzór formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.513

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej oraz niezbędne załączniki wymagane do zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej.
Wzór formularza, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Podmiot zgłaszający klub integracji społecznej do rejestru jest obowiązany dołączyć kopię aktu o utworzeniu klubu integracji społecznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO REJESTRU KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dane podmiotu prowadzącego klub integracji społecznej
Nazwa
Siedziba i adres
Dane kontaktowe

(telefon, faks, e-mail)

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym*
Dane klubu integracji społecznej
Nazwa
Miejscowość i adres
Data utworzenia
Data rozpoczęcia działalności
Imię i nazwisko osoby kierującej klubem integracji społecznej
Dane kontaktowe klubu integracji społecznej

(telefon, faks, e-mail)

…………………………………..........….……………...........……………………….
(miejscowość i data)(podpis**)

__________________________________

* W przypadku organizacji pozarządowej.

** Podpis składa osoba reprezentująca podmiot, który utworzył klub integracji społecznej.

)