§ 1. - Wzór formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.34.312

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2008 r.
§  1.
Określa się wzór formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.